ʙắᴛ nguyên Thượng tá công an về ᴛộɪ ʀửᴀ ᴛɪềɴ, liên quan ᴛʀùᴍ ʙᴜôɴ ʟậᴜ Mười Tường

Tin Tức

B̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼c̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼3̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼l̼ậ̼u̼ ̼M̼ư̼ờ̼i̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼(̼5̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼R̼ử̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼”̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼l̼ậ̼u̼ ̼M̼ư̼ờ̼i̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

 

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼(̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼c̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼3̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼l̼ậ̼u̼ ̼M̼ư̼ờ̼i̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼5̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼a̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼P̼h̼ú̼)̼ ̼d̼o̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ó̼.̼

 

̼B̼á̼o̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼1̼0̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼V̼õ̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼7̼,̼ ̼ấ̼p̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼ở̼ ̼t̼ổ̼ ̼4̼0̼,̼ ̼ấ̼p̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼h̼ọ̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼a̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼.̼