ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ʙậᴛ ᴋʜóᴄ ɴứᴄ ɴở ᴛɪếᴛ ʟộ đã ᴛʜế ᴄʜấᴘ ᴛàɪ sảɴ ᴠᴀʏ 𝟹𝟶𝟶 ᴛỷ xâʏ ɴʜà ᴍáʏ ᴏxʏ ɢɪúᴘ đỡ ɴɢườɪ ᴅâɴ

Việc tử tế

K̼h̼á̼c̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼k̼h̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼1̼0̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼ ̼g̼i̼ã̼i̼ ̼b̼à̼y̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼C̼E̼O̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼a̼y̼ ̼3̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼,̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼3̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼â̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼o̼x̼y̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼1̼0̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼C̼E̼O̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ẻ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼,̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ỏ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼C̼E̼O̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼

̼S̼a̼u̼ ̼7̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼r̼ò̼n̼g̼ ̼r̼ã̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼”̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼”̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ữ̼ ̼C̼E̼O̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼.̼ ̼

 

 

̼S̼a̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼M̼X̼H̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼”̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼c̼h̼e̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ĩ̼a̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼n̼h̼ọ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼a̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ù̼i̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼a̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼.̼.̼.̼”̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼a̼y̼ ̼3̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼â̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼o̼x̼y̼.̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼x̼i̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ế̼n̼.̼.̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼k̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ã̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼.̼.̼ ̼

̼Q̼u̼ý̼ ̼v̼ị̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼a̼y̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼o̼x̼y̼,̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼.̼ ̼

̼B̼ở̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼o̼x̼y̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼â̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼o̼x̼y̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼r̼ủ̼a̼,̼ ̼v̼ù̼i̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼.̼ ̼A̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼.̼.̼ ̼H̼ã̼y̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼L̼à̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ó̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ã̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼g̼i̼ã̼i̼ ̼b̼à̼y̼.̼

̼B̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼”̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼”̼,̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼g̼h̼i̼ ̼â̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼

̼V̼u̼̣̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼c̼ ̼b̼à̼̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ả̼̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼̼ ̼H̼o̼à̼̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼c̼ù̼̼n̼g̼ ̼4̼ ̼l̼u̼â̼̣̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼k̼h̼á̼̼c̼ ̼h̼à̼̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼t̼r̼u̼̣̼ ̼s̼ở̼̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼b̼u̼ổ̼̼i̼ ̼l̼à̼̼m̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼c̼ ̼g̼ầ̼̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼̼t̼ ̼s̼ư̼̣̼ ̼c̼h̼ú̼̼ ̼ý̼̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼.̼

̼V̼ề̼̼ ̼v̼ấ̼̼n̼ ̼đ̼ề̼̼ ̼b̼à̼̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼̼n̼g̼ ̼t̼ố̼̼ ̼c̼á̼̼o̼ ̼b̼ả̼̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼̼ ̼H̼o̼à̼̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼c̼ù̼̼n̼g̼ ̼4̼ ̼l̼u̼â̼̣̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼b̼a̼̣̼o̼ ̼h̼à̼̼n̼h̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼t̼r̼u̼̣̼ ̼s̼ở̼̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ò̼̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼̣̼n̼ ̼n̼g̼à̼̼y̼ ̼1̼9̼/̼1̼0̼,̼ ̼n̼ữ̼̼ ̼C̼E̼O̼ ̼Đ̼a̼̣̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼̼t̼,̼ ̼v̼à̼̼o̼ ̼n̼g̼à̼̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼(̼t̼ứ̼̼c̼ ̼n̼g̼à̼̼y̼ ̼1̼8̼/̼1̼0̼)̼ ̼b̼à̼̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼đ̼ế̼̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼l̼à̼̼m̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼i̼̣̼c̼h̼ ̼h̼e̼̣̼n̼.̼

 

 

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼̼i̼ ̼l̼à̼̼m̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼c̼,̼ ̼b̼à̼̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼̼n̼g̼ ̼n̼ó̼̼i̼ ̼r̼ằ̼̼n̼g̼ ̼b̼ả̼̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼n̼h̼â̼̣̼n̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼l̼ờ̼̼i̼ ̼g̼i̼ả̼̼i̼ ̼t̼h̼í̼̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼̼ ̼p̼h̼í̼̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼l̼à̼̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼v̼à̼̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼̼t̼ ̼p̼h̼u̼̣̼c̼ ̼b̼à̼̼ ̼p̼h̼ủ̼̼ ̼n̼h̼â̼̣̼n̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼c̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼h̼à̼̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼c̼ô̼̣̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼̼y̼ ̼v̼ừ̼̼a̼ ̼q̼u̼a̼:̼

̼”̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼t̼r̼ả̼̼ ̼l̼ờ̼̼i̼ ̼r̼ằ̼̼n̼g̼ ̼ở̼̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼,̼ ̼đ̼ó̼̼ ̼l̼à̼̼ ̼đ̼i̼ề̼̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼h̼o̼c̼k̼ ̼đ̼ầ̼̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼.̼ ̼T̼h̼ứ̼̼ ̼h̼a̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼̼n̼ ̼k̼h̼í̼̼c̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼̼ ̼n̼h̼â̼̣̼n̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼c̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼h̼à̼̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼ở̼̼ ̼đ̼ó̼̼ ̼v̼ì̼̼ ̼h̼o̼̣̼ ̼g̼i̼ả̼̼i̼ ̼t̼h̼í̼̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼̼ ̼đ̼á̼̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼m̼à̼̼ ̼c̼h̼ỉ̼̼ ̼c̼ó̼̼ ̼c̼ã̼̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼a̼̣̼i̼”̼.̼

̼B̼à̼̼ ̼c̼h̼ủ̼̼ ̼Đ̼a̼̣̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ũ̼̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼m̼ì̼̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼đ̼o̼a̼̣̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼â̼m̼ ̼l̼à̼̼ ̼b̼ằ̼̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼c̼ ̼m̼ì̼̼n̼h̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼h̼à̼̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼:̼

̼”̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼đ̼o̼a̼̣̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼â̼m̼ ̼r̼a̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼ừ̼̼n̼g̼ ̼n̼ó̼̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ó̼̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼̣̼n̼ ̼v̼ớ̼̼i̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ó̼̼,̼ ̼m̼ì̼̼n̼h̼ ̼g̼h̼i̼ ̼â̼m̼ ̼l̼à̼̼ ̼m̼ì̼̼n̼h̼ ̼h̼è̼̼n̼ ̼v̼à̼̼ ̼m̼ì̼̼n̼h̼ ̼g̼h̼i̼ ̼â̼m̼ ̼l̼à̼̼ ̼c̼ó̼̼ ̼ý̼̼ ̼đ̼ồ̼̼ ̼x̼ấ̼̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼̼i̼ ̼t̼ư̼̣̼ ̼v̼ê̼̣̼ ̼v̼ì̼̼ ̼ở̼̼ ̼đ̼ó̼̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼.̼ ̼K̼h̼u̼y̼ế̼̼n̼ ̼k̼h̼í̼̼c̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ủ̼̼ ̼n̼h̼â̼̣̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼̼n̼g̼ ̼t̼ì̼̼n̼h̼ ̼v̼ì̼̼ ̼đ̼i̼ề̼̼u̼ ̼đ̼ó̼̼ ̼c̼ó̼̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼̼a̼ ̼l̼à̼̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ừ̼̼a̼ ̼n̼h̼â̼̣̼n̼ ̼b̼ả̼̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼u̼ ̼k̼h̼ố̼̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼5̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼n̼à̼̼y̼ ̼c̼ũ̼̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼̼ ̼l̼â̼̣̼p̼ ̼t̼ứ̼̼c̼ ̼p̼h̼ả̼̼i̼ ̼ở̼̼ ̼t̼ù̼̼”̼.̼

 

 

̼Đ̼ồ̼̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼̼i̼,̼ ̼b̼à̼̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼̼n̼g̼ ̼đ̼i̼̣̼n̼h̼,̼ ̼m̼ì̼̼n̼h̼ ̼d̼ù̼̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼h̼à̼̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ề̼̼ ̼m̼ă̼̣̼t̼ ̼t̼h̼ể̼̼ ̼x̼á̼̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼p̼h̼ả̼̼i̼ ̼c̼h̼i̼̣̼u̼ ̼đ̼ư̼̣̼n̼g̼ ̼h̼à̼̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼ă̼̣̼n̼g̼ ̼n̼ề̼̼ ̼v̼ề̼̼ ̼m̼ă̼̣̼t̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼̼n̼:̼

̼”̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ẳ̼̼n̼g̼ ̼đ̼i̼̣̼n̼h̼ ̼l̼a̼̣̼i̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼l̼ầ̼̼n̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼̼n̼g̼ ̼l̼à̼̼ ̼c̼ó̼̼ ̼t̼h̼â̼̣̼t̼.̼ ̼V̼ớ̼̼i̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼p̼h̼u̼̣̼ ̼n̼ữ̼̼,̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼đ̼à̼̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼̼c̼ ̼t̼ớ̼̼i̼ ̼s̼ỉ̼̼ ̼v̼à̼̼o̼ ̼m̼ă̼̣̼t̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼̼u̼ ̼đ̼ó̼̼ ̼m̼à̼̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼̼i̼ ̼h̼à̼̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼̼ ̼n̼à̼̼o̼?̼ ̼C̼h̼ẳ̼̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẽ̼̼ ̼đ̼á̼̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ổ̼̼ ̼m̼á̼̼u̼ ̼m̼ớ̼̼i̼ ̼l̼à̼̼ ̼h̼à̼̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼?̼

̼C̼ù̼̼n̼g̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼l̼ú̼̼c̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼d̼ù̼̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼á̼̼p̼ ̼đ̼ả̼̼o̼ ̼v̼ề̼̼ ̼m̼ă̼̣̼t̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼̼ ̼d̼ù̼̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼̼n̼g̼ ̼h̼à̼̼n̼h̼ ̼đ̼ô̼̣̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼s̼ỉ̼̼ ̼v̼à̼̼o̼ ̼m̼ă̼̣̼t̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼̼c̼ ̼m̼ắ̼̼t̼ ̼đ̼ó̼̼ ̼c̼h̼í̼̼n̼h̼ ̼l̼à̼̼ ̼h̼à̼̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼̼n̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼u̼y̼ ̼h̼i̼ế̼̼p̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼o̼̣̼i̼ ̼l̼à̼̼ ̼h̼à̼̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼?̼”̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼̼c̼ ̼đ̼ó̼̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼̼y̼ ̼1̼8̼/̼1̼0̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼P̼C̼0̼2̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼6̼/̼1̼0̼.̼ ̼

̼P̼h̼í̼a̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼P̼C̼0̼2̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼

̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼P̼C̼0̼2̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼.̼