ᴛʜủ đᴏạɴ của nữ chủ tịch xã nhằm ᴄʜɪếᴍ đᴏạᴛ tiền hỗ trợ lũ lụt, ʟừᴀ dân ký vào giấy trắng

Tin Tức

N̼g̼o̼à̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼ý̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼

 

                                                                                                                                           B̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Á̼n̼h̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼8̼/̼1̼0̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼“̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼”̼ ̼v̼à̼ ̼“̼L̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼”̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼h̼a̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼1̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼h̼a̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼)̼,̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼2̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼-̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼x̼ã̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼8̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼7̼)̼.̼

 

 

̼K̼h̼a̼i̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼h̼a̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼l̼ụ̼t̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ờ̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼l̼ụ̼t̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼.̼

̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼9̼9̼3̼.̼0̼7̼8̼.̼4̼1̼5̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼,̼ ̼h̼ộ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼C̼â̼y̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼3̼0̼ ̼–̼ ̼7̼0̼%̼ ̼l̼à̼ ̼8̼,̼4̼3̼5̼h̼a̼;̼ ̼c̼â̼y̼ ̼ă̼n̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼3̼,̼1̼5̼h̼a̼;̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼7̼0̼%̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼1̼ ̼h̼ộ̼;̼ ̼n̼g̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼r̼a̼u̼ ̼m̼à̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼0̼,̼8̼5̼h̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼7̼ ̼h̼ộ̼.̼

̼N̼u̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼7̼8̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼a̼o̼ ̼h̼ồ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼7̼0̼%̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼4̼8̼h̼a̼,̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼ ̼l̼ú̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼7̼0̼%̼ ̼l̼à̼ ̼3̼3̼,̼3̼h̼a̼.̼

̼C̼h̼ă̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼8̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼.̼0̼8̼1̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼2̼8̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼6̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ợ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼2̼8̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼l̼ợ̼n̼ ̼n̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ợ̼n̼ ̼đ̼ự̼c̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼í̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼ở̼ ̼2̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼…̼

̼Đ̼ơ̼n̼ ̼c̼ử̼,̼ ̼h̼ộ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼V̼.̼L̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼1̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼5̼.̼2̼5̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼3̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼5̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼H̼ộ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼.̼T̼.̼H̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼1̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼5̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼3̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼5̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼h̼ộ̼ ̼(̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼4̼)̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼s̼ả̼n̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼.̼T̼.̼C̼.̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼4̼1̼.̼8̼9̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼.̼T̼.̼H̼.̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼3̼1̼.̼9̼5̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

 

 

̼C̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼ý̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼
̼Q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼,̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼h̼a̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ê̼n̼:̼ ̼“̼C̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼i̼ê̼m̼ ̼y̼ế̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼(̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼ý̼ ̼v̼à̼o̼ ̼3̼ ̼t̼ờ̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ờ̼ ̼g̼h̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼”̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼1̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼x̼à̼i̼.̼

̼K̼h̼á̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼3̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼l̼ụ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼9̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼