ᴠụ “ăɴ ᴄʜặɴ” tiền hỗ trợ ʙãᴏ ʟũ ở Miền Trung: вắт thêm 1 nữ cán bộ

Tin Tức

 

                                                                                                                            C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼u̼y̼ê̼n̼.̼

L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼l̼ụ̼t̼ ̼b̼ã̼o̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼1̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼x̼ã̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼1̼0̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼u̼y̼ê̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼7̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼-̼ ̼k̼ế̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼h̼a̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼)̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼D̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼h̼a̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼A̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼.̼

 

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼1̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼h̼a̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼”̼.̼

̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼2̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼-̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼h̼a̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼8̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼7̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼h̼a̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼L̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼”̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼,̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼h̼a̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼.̼

 

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼h̼a̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼l̼ụ̼t̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼h̼a̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ờ̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼9̼9̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼h̼a̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼/̼2̼0̼2̼1̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼s̼a̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼ý̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ờ̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼l̼ũ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼.̼