19 Quán quân Olympia: Chỉ 2 người về nước, Do đãi ngộ chưa tốt hay vì điều gì ?

Tin Tức

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼9̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼i̼ế̼t̼ ̼H̼à̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼A̼u̼s̼t̼r̼a̼l̼i̼a̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼f̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼2̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼k̼è̼m̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼:̼ ̼”̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼.̼ ̼B̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼?̼”̼.̼ ̼B̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼í̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼.̼

 

̼R̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼,̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼o̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼ ̼(̼n̼ă̼m̼ ̼2̼)̼,̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼L̼â̼m̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼(̼n̼ă̼m̼ ̼5̼)̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼(̼n̼ă̼m̼ ̼6̼)̼,̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼(̼n̼ă̼m̼ ̼1̼0̼)̼,̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼V̼i̼ế̼t̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼(̼n̼ă̼m̼ ̼1̼5̼)̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ồ̼ ̼Đ̼ắ̼c̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼n̼ă̼m̼ ̼1̼6̼)̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼T̼ạ̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼L̼o̼a̼n̼,̼ ̼M̼C̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼u̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼1̼9̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼ó̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼n̼ ̼Đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼ ̼1̼9̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼q̼u̼ế̼ ̼c̼a̼o̼ ̼q̼u̼ý̼,̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼(̼T̼H̼P̼T̼ ̼C̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼B̼ộ̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼,̼ ̼1̼7̼/̼1̼9̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼”̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼ạ̼i̼”̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼ở̼ ̼Ú̼c̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼?̼

̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼–̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼1̼
̼Q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼C̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼B̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼i̼ê̼m̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼h̼o̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼o̼p̼ ̼5̼%̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼K̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼S̼w̼i̼n̼b̼u̼r̼n̼e̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ệ̼ ̼c̼ử̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Ú̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼7̼/̼2̼0̼1̼3̼.̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼1̼ ̼k̼h̼á̼ ̼í̼t̼ ̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼3̼.̼

 

̼P̼h̼a̼n̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼ ̼–̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼
̼X̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼n̼ ̼Đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼N̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼–̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼ở̼ ̼x̼ứ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼ú̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼1̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼Ú̼c̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼I̼B̼M̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼M̼e̼l̼b̼o̼u̼r̼n̼e̼,̼ ̼A̼u̼s̼t̼r̼a̼l̼i̼a̼ ̼ở̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ú̼c̼ ̼s̼ư̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼ề̼m̼.̼

 

̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼–̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼
̼T̼i̼ế̼p̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼.̼ ̼C̼ự̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼B̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼i̼ê̼m̼,̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼h̼o̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼ở̼ ̼Ú̼c̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ổ̼n̼g̼ ̼3̼5̼.̼0̼0̼0̼ ̼U̼S̼D̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼K̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼S̼w̼i̼n̼b̼u̼r̼n̼e̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼M̼o̼n̼a̼s̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼M̼a̼r̼k̼e̼t̼i̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Ú̼c̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

 

̼V̼õ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼4̼
̼Q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼n̼ ̼Đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼4̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼L̼ê̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼Đ̼ô̼n̼,̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ổ̼n̼g̼,̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼Ú̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼K̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼S̼w̼i̼n̼b̼u̼r̼n̼e̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼h̼u̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼á̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼6̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼M̼e̼l̼b̼o̼u̼r̼n̼e̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼í̼t̼ ̼ỏ̼i̼.̼

 

̼Đ̼ỗ̼ ̼L̼â̼m̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼–̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼5̼
̼G̼i̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼n̼ ̼Đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼5̼,̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼G̼ò̼ ̼V̼ấ̼p̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼–̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼L̼â̼m̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼g̼ó̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼Ú̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼K̼ỹ̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼–̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼K̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼S̼w̼i̼n̼b̼u̼r̼n̼e̼.̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼L̼â̼m̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼k̼í̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼b̼a̼n̼g̼ ̼V̼i̼c̼t̼o̼r̼i̼a̼,̼ ̼Ú̼c̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼5̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

 

̼L̼ê̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼–̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼6̼
̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼ố̼m̼ ̼đ̼a̼u̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼S̼ố̼ ̼1̼ ̼B̼ố̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼,̼ ̼v̼à̼ ̼l̼e̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼v̼ị̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼n̼ ̼Đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼6̼.̼
̼H̼ọ̼c̼ ̼b̼ổ̼n̼g̼ ̼3̼5̼.̼0̼0̼0̼ ̼U̼S̼D̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼Ú̼c̼ ̼d̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼K̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼S̼w̼i̼n̼b̼u̼r̼n̼e̼ ̼v̼à̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼I̼o̼T̼.̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼á̼m̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼x̼ắ̼n̼.̼

̼L̼ê̼ ̼V̼i̼ế̼t̼ ̼H̼à̼ ̼–̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼7̼
̼S̼a̼u̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ả̼o̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼i̼ế̼t̼ ̼H̼à̼ ̼(̼c̼ự̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼K̼h̼i̼ế̼t̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼ ̼)̼ ̼l̼à̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼n̼ ̼Đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼/̼2̼0̼1̼7̼.̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ổ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼Ú̼c̼ ̼d̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ử̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼K̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼S̼w̼i̼n̼b̼u̼r̼n̼e̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼R̼o̼b̼o̼t̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼M̼á̼y̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼i̼ế̼t̼ ̼H̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼t̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼D̼e̼a̼k̼i̼n̼,̼ ̼Ú̼c̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼.̼

 

̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼A̼n̼h̼ ̼V̼ũ̼ ̼–̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼8̼
̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼8̼,̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼A̼n̼h̼ ̼V̼ũ̼ ̼(̼c̼ự̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼T̼ă̼n̼g̼ ̼B̼ạ̼t̼ ̼H̼ổ̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼K̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼S̼w̼i̼n̼b̼u̼r̼n̼e̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼.̼

 

̼H̼ồ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼â̼n̼ ̼–̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼9̼
̼L̼à̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼–̼ ̼H̼u̼ế̼)̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼q̼u̼ế̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼ấ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼9̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼B̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼T̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ổ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼,̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼Ú̼c̼ ̼d̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼x̼o̼n̼g̼.̼

 

̼P̼h̼a̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼–̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼1̼0̼
̼L̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼–̼ ̼A̼m̼s̼t̼e̼r̼d̼a̼m̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼1̼0̼.̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼Ú̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼K̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼S̼w̼i̼n̼b̼u̼r̼n̼e̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼.̼ ̼B̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ử̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼.̼

 

̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼–̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼1̼1̼
̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼–̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼L̼ã̼n̼g̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ả̼o̼.̼ ̼N̼g̼à̼n̼h̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼K̼ế̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼T̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼K̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼S̼w̼i̼n̼b̼u̼r̼n̼e̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼Ú̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ộ̼ ̼3̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼C̼F̼A̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼ở̼ ̼Ú̼c̼.̼

 

̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼–̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼1̼2̼
̼Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼H̼ò̼n̼ ̼G̼a̼i̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼–̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼n̼ ̼Đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼1̼2̼.̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼K̼ỹ̼ ̼s̼ư̼ ̼D̼â̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼K̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼S̼w̼i̼n̼b̼u̼r̼n̼e̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼d̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼M̼e̼l̼b̼o̼u̼r̼n̼e̼,̼ ̼x̼ứ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ú̼c̼.̼

 

̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼A̼n̼h̼ ̼–̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼1̼3̼
̼C̼ự̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼T̼o̼á̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼–̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼A̼n̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼n̼ ̼Đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼1̼3̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼2̼8̼5̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼q̼u̼ế̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Ú̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼4̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼1̼3̼ ̼–̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼A̼n̼h̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼V̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼K̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼S̼w̼i̼n̼b̼u̼r̼n̼e̼.̼

 

̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼–̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼1̼4̼
̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼n̼ ̼Đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼1̼4̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼–̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼N̼h̼â̼n̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ổ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼,̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼K̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼S̼w̼i̼n̼b̼u̼r̼n̼e̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼K̼ỹ̼ ̼s̼ư̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼ề̼m̼.̼

 

̼V̼ă̼n̼ ̼V̼i̼ế̼t̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼–̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼1̼5̼
̼C̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼q̼u̼ế̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼n̼ ̼Đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼1̼5̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ể̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼m̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼V̼i̼ế̼t̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼.̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ế̼t̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼à̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼g̼i̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼4̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼”̼l̼e̼o̼ ̼n̼ú̼i̼”̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼V̼i̼ế̼t̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼K̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼S̼w̼i̼n̼b̼u̼r̼n̼e̼,̼ ̼A̼u̼s̼t̼r̼a̼l̼i̼a̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼K̼ỹ̼ ̼s̼ư̼ ̼X̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼i̼á̼ ̼8̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼â̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼n̼ ̼Đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼1̼5̼.̼

 

̼H̼ồ̼ ̼Đ̼ắ̼c̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼1̼6̼
̼Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼H̼u̼ế̼,̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼–̼ ̼H̼u̼ế̼,̼ ̼H̼ồ̼ ̼Đ̼ắ̼c̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼n̼ ̼Đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼1̼6̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼n̼ ̼Đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼9̼ ̼–̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼â̼n̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼H̼ồ̼ ̼Đ̼ắ̼c̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼q̼u̼ế̼ ̼v̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼H̼u̼ế̼.̼

 

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼â̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼v̼ị̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼r̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼6̼2̼,̼2̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼7̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼n̼ ̼Đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼1̼6̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼K̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼S̼w̼i̼n̼b̼u̼r̼n̼e̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼K̼ỹ̼ ̼s̼ư̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼P̼h̼a̼n̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼–̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼1̼7̼
̼C̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼q̼u̼ế̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼n̼ ̼Đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼1̼7̼ ̼l̼à̼ ̼”̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼G̼o̼o̼g̼l̼e̼”̼ ̼–̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼L̼ă̼n̼g̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼.̼ ̼N̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼1̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼T̼H̼C̼S̼,̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼â̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼n̼ ̼Đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼1̼7̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ồ̼ ̼s̼ộ̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼.̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼”̼v̼u̼a̼ ̼p̼h̼á̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼ụ̼c̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼:̼ ̼T̼h̼í̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼Đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼h̼i̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼K̼h̼ở̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼i̼ể̼m̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼1̼9̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼n̼ ̼Đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼,̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼d̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼K̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼S̼w̼i̼n̼b̼u̼r̼n̼e̼,̼ ̼A̼u̼s̼t̼r̼a̼l̼i̼a̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼K̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼”̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼G̼o̼o̼g̼l̼e̼”̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ạ̼c̼h̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ẵ̼n̼:̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ệ̼ ̼c̼ử̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼K̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼S̼w̼i̼n̼b̼u̼r̼n̼e̼,̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼.̼

 

̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼1̼8̼
̼Q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼n̼ ̼Đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼1̼8̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼H̼ò̼n̼ ̼G̼a̼i̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼í̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ẵ̼m̼ ̼1̼2̼0̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼K̼h̼ở̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼2̼0̼1̼9̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼n̼ ̼Đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼1̼8̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼9̼,̼8̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼1̼0̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼v̼à̼ ̼5̼3̼,̼4̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼6̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼t̼h̼i̼.̼

̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼Ú̼c̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼d̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼K̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼S̼w̼i̼n̼b̼u̼r̼n̼e̼.̼

 

̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼–̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼1̼9̼
̼V̼ố̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼L̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼B̼ộ̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼g̼ ̼d̼ở̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼h̼i̼ ̼O̼l̼y̼m̼p̼i̼a̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼3̼5̼.̼0̼0̼0̼ ̼U̼S̼D̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼ở̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼Ú̼c̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼”̼s̼ẽ̼ ̼c̼â̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼”̼:̼ ̼E̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼ở̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼:̼ ̼”̼T̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼e̼m̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼e̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ỹ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼e̼m̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼b̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼.̼