5 dự án đường sắt đô thị đội vốn lên tới hơn 80.000 tỷ

Tin Tức

H̼a̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼à̼ ̼3̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼,̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼8̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼1̼/̼ ̼D̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼-̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼T̼i̼ê̼n̼:̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼7̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼1̼7̼.̼3̼8̼7̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼1̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼4̼7̼.̼3̼2̼5̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼t̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼6̼.̼4̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼)̼.̼

̼2̼/̼ ̼D̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ầ̼m̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼-̼ ̼T̼h̼a̼m̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼:̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼0̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼2̼6̼.̼1̼1̼6̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼4̼7̼.̼8̼9̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼t̼ă̼n̼g̼ ̼2̼1̼.̼7̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼)̼.̼

̼3̼/̼ ̼D̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼C̼á̼t̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼:̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼8̼,̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼8̼.̼7̼6̼9̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼1̼8̼.̼0̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼t̼ă̼n̼g̼ ̼9̼.̼2̼3̼1̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼)̼.̼

̼4̼/̼ ̼D̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼h̼í̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼N̼h̼ổ̼n̼ ̼-̼ ̼g̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼:̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼7̼8̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼E̼u̼r̼o̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼1̼.̼1̼7̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼E̼u̼r̼o̼ ̼(̼t̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼.̼4̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼)̼.̼

̼5̼/̼ ̼D̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼h̼ă̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼-̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼o̼:̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼1̼9̼.̼5̼5̼5̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼3̼5̼.̼6̼7̼9̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼t̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼6̼.̼0̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼)̼.̼

 

̼C̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼,̼ ̼2̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼6̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼2̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼,̼ ̼2̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼2̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼d̼o̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼.̼

̼B̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼,̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼.̼ ̼Đ̼i̼ể̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼

 

̼D̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼-̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼7̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼1̼7̼.̼3̼8̼7̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼1̼2̼6̼.̼5̼8̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼)̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼d̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼2̼3̼6̼.̼6̼2̼6̼ ̼t̼ỷ̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼(̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼4̼7̼.̼3̼2̼5̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼)̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼4̼3̼.̼7̼5̼7̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼6̼.̼4̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ầ̼m̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼-̼ ̼T̼h̼a̼m̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼0̼ ̼l̼à̼ ̼1̼.̼3̼7̼4̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼U̼S̼D̼ ̼(̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼2̼6̼.̼1̼1̼6̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼)̼.̼ ̼9̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼l̼à̼ ̼2̼.̼0̼9̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼U̼S̼D̼ ̼(̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼4̼7̼.̼8̼9̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼)̼,̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼2̼1̼.̼7̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼C̼á̼t̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼(̼d̼à̼i̼ ̼1̼3̼ ̼k̼m̼)̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼ỳ̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼ệ̼.̼

 

̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼8̼,̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼8̼.̼7̼6̼9̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼5̼5̼2̼,̼8̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼U̼S̼D̼)̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼1̼8̼.̼0̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼8̼6̼8̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼U̼S̼D̼)̼,̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼9̼.̼2̼3̼1̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼1̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼U̼S̼D̼)̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼T̼V̼T̼,̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼,̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼(̼B̼ộ̼ ̼G̼T̼V̼T̼)̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼;̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼;̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼(̼U̼B̼N̼D̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼t̼r̼ễ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼

 

̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼h̼í̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼N̼h̼ổ̼n̼ ̼-̼ ̼g̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼(̼d̼à̼i̼ ̼1̼2̼,̼5̼ ̼k̼m̼)̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼7̼8̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼E̼u̼r̼o̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼1̼.̼1̼7̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼E̼u̼r̼o̼.̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼.̼4̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼h̼ă̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼-̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼1̼1̼,̼5̼ ̼k̼m̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼1̼9̼.̼5̼5̼5̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼d̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼3̼5̼.̼6̼7̼9̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼6̼.̼0̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼5̼/̼6̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼8̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼.̼