Ấ̼ɱ̼ ̼Á̼ρ̼:̼ ̼N̼ữ̼ ̼ƚ̼ì̼ɳ̼ԋ̼ ̼ɳ̼ɠ̼υ̼ყ̼ệ̼ɳ̼ ̼ʋ̼ι̼ê̼ɳ̼ ̼x̼υ̼ɳ̼ɠ̼ ̼ρ̼ԋ̼σ̼ɳ̼ɠ̼ ̼ƈ̼ԋ̼ă̼ɱ̼ ̼ʂ̼ó̼ƈ̼ ̼ƈ̼̼̼ԋ̼̼̼ó̼̼̼ ̼ɱ̼è̼σ̼ ̼ƈ̼ủ̼α̼ ̼ɳ̼ɠ̼ư̼ờ̼ι̼ ̼ԃ̼â̼ɳ̼ ̼đ̼ι̼ ̼ƈ̼̼̼á̼̼̼ƈ̼̼̼ԋ̼̼̼ ̼̼̼ʅ̼̼̼ყ̼̼̼

Tin Tức

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼i̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼C̼a̼o̼ ̼đ̼ẳ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼)̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼c̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼F̼0̼.̼

̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼7̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼i̼ ̼2̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼i̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼á̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼8̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼

 

 

̼S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼8̼,̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼8̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼y̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼.̼0̼0̼0̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼F̼0̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Đ̼ạ̼o̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼F̼0̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼L̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼ậ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼B̼i̼ ̼v̼à̼ ̼B̼i̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼

 

 

̼L̼à̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼8̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼F̼0̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼i̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼d̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼m̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼L̼u̼ ̼v̼à̼ ̼X̼ù̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼è̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼.̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼3̼ ̼b̼é̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼c̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼

 

 

̼C̼ô̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼è̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼F̼0̼”̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼c̼ư̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼

̼“̼S̼a̼u̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼F̼0̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼5̼ ̼đ̼ứ̼a̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼í̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼,̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

 

 

̼Đ̼ể̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼x̼ị̼t̼ ̼k̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼k̼ĩ̼ ̼c̼à̼n̼g̼.̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼M̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ó̼”̼.̼

̼B̼ạ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼(̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Đ̼ạ̼o̼)̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼“̼Ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼é̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼ù̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼”̼.̼

 

 

̼T̼u̼y̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼b̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼c̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼“̼S̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼‘̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼’̼ ̼đ̼.̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼â̼u̼”̼,̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼