ẤM LÒNG: Đạp xe từ miền Nam về Hà Giang, người đàn ông được tặng xe máy

Tin Tức

M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼c̼ọ̼c̼ ̼c̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼P̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼à̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼.̼
̼T̼r̼ư̼a̼ ̼7̼/̼1̼0̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼ầ̼n̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼M̼a̼o̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼9̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼ậ̼u̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼A̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼.̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼a̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼.̼


A̼n̼h̼ ̼M̼a̼o̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼ố̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼á̼ ̼l̼â̼u̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼̼Q̼u̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼.̼ ̼


A̼n̼h̼ ̼M̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼.̼ ̼Á̼o̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼h̼i̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼.̼
̼C̼ứ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼v̼ẻ̼ ̼n̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼ằ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼x̼e̼ ̼c̼à̼ ̼t̼à̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼a̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ậ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼x̼e̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼.̼1̼0̼0̼k̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼l̼à̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼C̼M̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼7̼/̼1̼0̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼a̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼.̼


̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼n̼g̼ỏ̼ ̼ý̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼a̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼a̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼a̼o̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼
̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼a̼o̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼.̼0̼0̼0̼ ̼k̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼M̼a̼o̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ổ̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼v̼ẫ̼y̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼ ̼