Bà Phương Hằng tuyên bố: “Công Vinh – Thủy Tiên chưa giải ngân tiền ủng hộ của mạnh thường quân”

Tin Tức

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼C̼E̼O̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼–̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼C̼E̼O̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼T̼ạ̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼

 

̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼,̼ ̼C̼E̼O̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼
̼Đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼g̼h̼i̼ ̼â̼m̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼b̼ă̼n̼g̼,̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼,̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼à̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼a̼y̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼u̼a̼ ̼o̼x̼y̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼á̼c̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼–̼ ̼p̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼.̼

 

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼C̼E̼O̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼–̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼:̼

̼“̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼–̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼–̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼-̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼?̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼á̼ ̼t̼á̼n̼h̼ ̼đ̼â̼u̼?̼

̼H̼a̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼–̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼o̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼n̼g̼â̼n̼”̼.̼

 

̼V̼ì ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼C̼E̼O̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼x̼é̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼í̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼l̼ẽ̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼.̼

̼B̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼i̼s̼t̼ ̼3̼6̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼e̼t̼i̼z̼e̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼n̼à̼y̼
̼N̼h̼ắ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼3̼6̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼H̼.̼L̼ ̼-̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼l̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼C̼E̼O̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼5̼/̼1̼0̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼ê̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼3̼6̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼,̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼h̼o̼w̼b̼i̼z̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼h̼i̼ ̼-̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼V̼õ̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼-̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼.̼.̼.̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼T̼â̼m̼,̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼K̼i̼m̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼-̼ ̼M̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼D̼S̼ ̼8̼ ̼S̼a̼n̼g̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼7̼/̼1̼0̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

 

̼”̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼ê̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼i̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼.̼ ̼C̼á̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼a̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼s̼ủ̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼V̼à̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼,̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼.̼

̼”̼N̼ó̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼á̼c̼h̼,̼ ̼m̼á̼c̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼h̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼.̼

̼”̼N̼ê̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼.̼ ̼L̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼á̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼”̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼

̼B̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼K̼h̼u̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼,̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼U̼y̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼(̼h̼a̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼”̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ò̼ ̼v̼ô̼i̼”̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼Đ̼Q̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼C̼P̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼)̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼l̼ũ̼ ̼l̼ụ̼t̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼2̼0̼2̼0̼.̼