Bà Rịa – Vũng Tàu: ɢɪếᴛ bạn nhậu vì tranh cãi Bò Đực hay Bò Cái trên lon BÒ HÚC

Tin Tức

S̼á̼n̼g̼ ̼1̼7̼-̼9̼,̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼ ̼-̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼8̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼ấ̼p̼ ̼T̼â̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼à̼u̼ ̼C̼h̼i̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼ ̼-̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼”̼.̼

 

̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼“̼t̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ớ̼c̼”̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼a̼i̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼4̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼ấ̼p̼ ̼K̼i̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼G̼i̼ã̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼B̼R̼-̼V̼T̼)̼ ̼v̼ỡ̼ ̼l̼á̼ ̼l̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼s̼a̼y̼ ̼m̼à̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼c̼ú̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼h̼ố̼c̼ ̼c̼h̼ố̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼l̼a̼u̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ự̼c̼ ̼t̼u̼ô̼n̼.̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼h̼o̼e̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼:̼ ̼”̼V̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼-̼5̼-̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼l̼a̼i̼ ̼r̼a̼i̼.̼ ̼T̼i̼ệ̼c̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼h̼ồ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼à̼i̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼a̼n̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼p̼h̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼“̼b̼ò̼ ̼h̼ú̼c̼”̼.̼

 

̼K̼h̼i̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼m̼e̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼à̼ ̼n̼g̼à̼ ̼s̼a̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼l̼o̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼p̼h̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼:̼ ̼đ̼ố̼ ̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ò̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ú̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼ỏ̼ ̼l̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ò̼ ̼đ̼ự̼c̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼ò̼ ̼c̼á̼i̼?̼.̼

̼C̼â̼u̼ ̼đ̼ố̼ ̼“̼h̼ó̼c̼ ̼b̼ú̼a̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼v̼ị̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ớ̼t̼.̼ ̼B̼ự̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼b̼ò̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ò̼ ̼đ̼ự̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼í̼t̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼u̼ộ̼t̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ề̼:̼ ̼“̼M̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼!̼”̼.̼

 

̼T̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ắ̼t̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼á̼ ̼t̼h̼ố̼c̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ạ̼n̼ ̼s̼ư̼ờ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼d̼ú̼i̼ ̼d̼ụ̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼l̼a̼i̼ ̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼l̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼d̼ẹ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼à̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ó̼i̼ ̼đ̼a̼u̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼ô̼m̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼q̼u̼ằ̼n̼ ̼q̼u̼ạ̼i̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ỡ̼ ̼l̼á̼ ̼l̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼ấ̼p̼.̼

 

̼T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼7̼-̼9̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼k̼i̼ề̼m̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼m̼e̼n̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ư̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼g̼o̼m̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼7̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ù̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼m̼e̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼a̼ ̼c̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼.̼

̼X̼é̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ị̼t̼ ̼b̼ù̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼d̼ò̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼