Bài thơ Kính thương vô hạn Đại lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ đã về cõi phật

Tin Tức

“̼1̼0̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼–̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼8̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼ạ̼ ̼l̼ạ̼p̼ ̼–̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼.̼ ̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼m̼â̼y̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼.̼ ̼H̼i̼u̼ ̼h̼i̼u̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼k̼h̼ẽ̼ ̼l̼ù̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼a̼y̼…̼”̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼d̼a̼ ̼d̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼õ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼.̼

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼T̼u̼ệ̼,̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼3̼h̼2̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼/̼1̼0̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ê̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼ự̼ ̼(̼C̼h̼ù̼a̼ ̼R̼á̼n̼g̼)̼ ̼s̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼8̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼ạ̼ ̼l̼ạ̼p̼,̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ọ̼ ̼1̼0̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ữ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼à̼i̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼h̼ơ̼:̼ ̼“̼V̼i̼ê̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼á̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼é̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ơ̼m̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼õ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼.̼

 

̼V̼i̼ê̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼á̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼

̼ ̼H̼ẹ̼n̼ ̼t̼h̼ề̼ ̼m̼u̼ô̼n̼ ̼k̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼i̼a̼n̼

̼R̼ồ̼i̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼(̼1̼)̼

̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼â̼y̼ ̼b̼a̼y̼

̼T̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼

̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼h̼ố̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼a̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼ ̼d̼i̼ ̼(̼2̼)̼

̼Y̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼ấ̼m̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼đ̼ờ̼i̼

̼C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼m̼u̼ô̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼

̼V̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼g̼ó̼t̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼L̼a̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼

̼S̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ă̼n̼g̼

̼T̼h̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼d̼u̼

̼C̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼à̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼t̼o̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼m̼á̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼R̼á̼n̼g̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼t̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼

̼X̼ắ̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼à̼y̼ ̼c̼ấ̼y̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼

̼K̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼â̼m̼ ̼(̼3̼)̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼:̼ ̼“̼B̼á̼t̼ ̼n̼h̼ã̼ ̼d̼ư̼ ̼â̼m̼”̼

̼“̼K̼i̼n̼h̼ ̼B̼á̼c̼h̼ ̼d̼ụ̼”̼,̼ ̼“̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼ứ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼”̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼x̼â̼y̼

̼“̼Đ̼ạ̼i̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼i̼ể̼n̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼”̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼â̼y̼

̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼H̼o̼a̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼d̼à̼y̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ư̼ơ̼n̼g̼

̼L̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼“̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼T̼ổ̼ ̼t̼a̼m̼ ̼k̼i̼n̼h̼”̼

̼“̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼t̼u̼ệ̼ ̼h̼ọ̼c̼”̼ ̼t̼h̼ắ̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼L̼a̼i̼ ̼(̼4̼)̼

̼C̼h̼ỉ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ờ̼i̼

̼C̼ầ̼u̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼(̼5̼)̼

̼V̼ô̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ẽ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼i̼a̼n̼

̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼o̼a̼n̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼d̼ò̼:̼

̼“̼M̼a̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼

̼X̼i̼n̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ễ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼à̼i̼ ̼d̼ò̼n̼g̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼ ̼p̼h̼ú̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼:̼

̼N̼i̼ệ̼m̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼k̼i̼n̼h̼

̼X̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼b̼ì̼n̼h̼…̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ô̼i̼!̼”̼ ̼(̼6̼)̼

̼1̼0̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼–̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼

̼8̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼ạ̼ ̼l̼ạ̼p̼ ̼–̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼(̼7̼)̼

̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼m̼â̼y̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼

̼H̼i̼u̼ ̼h̼i̼u̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼k̼h̼ẽ̼ ̼l̼ù̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼a̼y̼

̼N̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼õ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼

̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼a̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼

̼L̼ụ̼c̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼ố̼n̼ ̼g̼i̼à̼ ̼l̼a̼m̼

̼T̼ự̼a̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼–̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼

̼N̼a̼m̼ ̼m̼ô̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼

̼N̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ọ̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼a̼i̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼m̼u̼ô̼n̼ ̼l̼o̼à̼i̼

̼V̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼u̼ ̼m̼ê̼

̼C̼ò̼n̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼h̼ề̼

̼V̼i̼ê̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼ề̼…̼ ̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼ơ̼i̼!̼

̼L̼ễ̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼i̼m̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼G̼H̼P̼G̼V̼N̼ ̼–̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼T̼u̼ệ̼

 

̼C̼h̼ú̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼:̼

̼(̼1̼)̼,̼ ̼(̼2̼)̼:̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼o̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼1̼7̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼T̼i̼ê̼n̼,̼ ̼(̼Y̼ê̼n̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼o̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼à̼i̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼S̼a̼ ̼d̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼ ̼

̼(̼3̼)̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼o̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼t̼h̼ổ̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ặ̼c̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼c̼ ̼đ̼i̼ê̼u̼ ̼t̼à̼n̼,̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼c̼h̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ụ̼p̼ ̼đ̼ổ̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼o̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼s̼o̼n̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼.̼

̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼o̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ả̼y̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ị̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼â̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼H̼á̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼N̼g̼à̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼C̼h̼ù̼a̼ ̼t̼o̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼ố̼c̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼d̼ù̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼”̼.̼

 

̼(̼4̼)̼ ̼S̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼o̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼:̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼B̼á̼c̼h̼ ̼d̼ụ̼,̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼T̼ổ̼ ̼t̼a̼m̼ ̼k̼i̼n̼h̼,̼ ̼B̼á̼t̼ ̼n̼h̼ã̼ ̼d̼ư̼ ̼â̼m̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼i̼ể̼n̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼Đ̼ề̼ ̼c̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼h̼o̼a̼,̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼t̼u̼ệ̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼í̼n̼h̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼ứ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼…̼

̼(̼5̼)̼ ̼L̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼T̼u̼ệ̼:̼ ̼“̼S̼u̼ố̼t̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼k̼i̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼l̼ợ̼i̼.̼.̼.̼ ̼X̼i̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼b̼ầ̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼”̼.̼

̼(̼6̼)̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼d̼ụ̼:̼ ̼”̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼T̼ổ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼l̼ễ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼V̼i̼ê̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼ ̼p̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ế̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼à̼i̼ ̼d̼ò̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ă̼n̼g̼ ̼N̼i̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼x̼ứ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼h̼o̼à̼ ̼b̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼a̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼”̼.̼

̼(̼7̼)̼:̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼o̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼3̼h̼2̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼/̼1̼0̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ê̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼ự̼ ̼(̼C̼h̼ù̼a̼ ̼R̼á̼n̼g̼)̼ ̼s̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼8̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼ạ̼ ̼l̼ạ̼p̼,̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ọ̼ ̼1̼0̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼