Báo Công An chỉ ra hàng loạt điểm bất hợp lý, không đúng thực tế trong việc từ thiện của Thuỷ Tiên

Việc tử tế

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼s̼ơ̼ ̼h̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ũ̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼a̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ở̼i̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼H̼ô̼m̼ ̼1̼5̼/̼1̼0̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼,̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼.̼ ̼M̼C̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼…̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼,̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼l̼ũ̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼n̼g̼â̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼“̼l̼ạ̼m̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼”̼.̼

 

 

Đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼P̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼B̼á̼o̼ ̼C̼A̼N̼D̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼“̼G̼i̼ấ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼t̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼”̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼a̼.̼

̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼l̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼ê̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼q̼u̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼q̼u̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼l̼ụ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼1̼m̼.̼

 

 

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼q̼u̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼c̼ó̼,̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼à̼n̼g̼,̼ ̼đ̼á̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼q̼u̼à̼.̼ ̼H̼a̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼1̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼X̼á̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼g̼i̼ả̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ụ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼q̼u̼à̼…̼

̼S̼a̼u̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼,̼ ̼l̼ù̼m̼ ̼x̼ù̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼q̼u̼à̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼/̼1̼1̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼q̼u̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼M̼T̼T̼Q̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼L̼ă̼n̼g̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼1̼6̼.̼8̼9̼6̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼h̼ộ̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼1̼,̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼4̼ ̼x̼ã̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼2̼,̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼3̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼h̼ộ̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼;̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼3̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼à̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼q̼u̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ế̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼b̼a̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼,̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼M̼T̼T̼Q̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼x̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼5̼9̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼q̼u̼à̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

 

 

V̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼o̼à̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ế̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼b̼a̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼,̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼X̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ế̼m̼,̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼s̼u̼ô̼n̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼.̼

 

 

C̼ò̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ế̼m̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼a̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼q̼u̼à̼.̼

̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼M̼T̼T̼Q̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼ý̼ ̼m̼u̼ố̼n̼.̼

 

 

̼T̼ừ̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼b̼á̼o̼ ̼C̼A̼N̼D̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼r̼õ̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼q̼u̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼;̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼b̼a̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼;̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼q̼u̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ộ̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼