Báo Hàn Quốc thừa nhận HLV Park Hang Seo có nguy cơ bị sa thải

Uncategorized

T̼ờ̼ ̼S̼p̼o̼r̼t̼ ̼C̼h̼o̼s̼u̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼ ̼S̼e̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼u̼n̼g̼ ̼l̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼
̼Đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼4̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼ở̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼W̼o̼r̼l̼d̼ ̼C̼u̼p̼ ̼2̼0̼2̼2̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼ ̼S̼e̼o̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼o̼.̼̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼H̼L̼V̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼ờ̼ ̼S̼p̼o̼r̼t̼ ̼C̼h̼o̼s̼u̼n̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ở̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼h̼u̼ỗ̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.̼

N̼h̼ậ̼t̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼O̼m̼a̼n̼,̼ ̼k̼è̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼ự̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼ ̼S̼e̼o̼.̼̼T̼ờ̼ ̼S̼p̼o̼r̼t̼ ̼C̼h̼o̼s̼u̼n̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼Đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼a̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼l̼o̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼ ̼S̼e̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼u̼n̼ ̼r̼ẩ̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼é̼p̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼Ở̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼O̼m̼a̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼é̼p̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ò̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼ó̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼.̼

 

 

̼C̼h̼ỉ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼O̼m̼a̼n̼ ̼đ̼á̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼đ̼ề̼n̼,̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼T̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼3̼9̼,̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼ỷ̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼u̼n̼g̼ ̼l̼a̼y̼ ̼ở̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ụ̼p̼ ̼đ̼ổ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼à̼i̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼T̼ớ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼2̼,̼ ̼O̼m̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼t̼ỷ̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼2̼-̼1̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼g̼ó̼c̼.̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼d̼â̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼á̼ ̼v̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼.̼

 

 

̼V̼à̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ụ̼p̼ ̼đ̼ổ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼D̼u̼y̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼đ̼ề̼n̼.̼

̼Đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ỷ̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼-̼3̼.̼ ̼T̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼ ̼S̼e̼o̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼u̼n̼g̼ ̼l̼a̼y̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼H̼L̼V̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼h̼ủ̼”̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ờ̼ ̼S̼e̼d̼a̼i̼l̼y̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼:̼ ̼”̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼i̼ê̼u̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼ở̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼W̼o̼r̼l̼d̼ ̼C̼u̼p̼ ̼2̼0̼2̼2̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼4̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼.̼ ̼P̼h̼é̼p̼ ̼m̼à̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼ ̼S̼e̼o̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼u̼y̼ ̼t̼á̼c̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼”̼.̼

 

 

̼T̼ờ̼ ̼S̼p̼o̼r̼t̼ ̼D̼a̼u̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼:̼ ̼”̼Đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼ ̼S̼e̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼y̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼4̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼ở̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼W̼o̼r̼l̼d̼ ̼C̼u̼p̼ ̼2̼0̼2̼2̼.̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ệ̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼ở̼ ̼s̼â̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼”̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼ờ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼à̼ ̼M̼K̼ ̼S̼p̼o̼r̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼ ̼S̼e̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼b̼ó̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼d̼ự̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼W̼o̼r̼l̼d̼ ̼C̼u̼p̼.̼

̼Ở̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼,̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼â̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼(̼1̼1̼/̼1̼1̼)̼ ̼v̼à̼ ̼S̼a̼u̼d̼i̼ ̼A̼r̼a̼b̼i̼a̼ ̼(̼1̼6̼/̼1̼1̼)̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼â̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼,̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼ ̼S̼e̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼.