Bình Thuận: ɴɪ sư ᴛʜíᴄʜ ɴữ ᴛʜụᴄ ɴʜựᴛ ᴛâɴ ᴠɪêɴ ᴛịᴄʜ

Sự Kiện

 

H̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼-̼1̼0̼,̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼Ấ̼n̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼a̼ ̼G̼i̼,̼ ̼P̼h̼â̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼N̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼a̼ ̼G̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼q̼u̼y̼ế̼n̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼N̼i̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼ữ̼ ̼T̼h̼ụ̼c̼ ̼N̼h̼ự̼t̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ị̼c̼h̼.̼

̼N̼i̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼ữ̼ ̼T̼h̼ụ̼c̼ ̼N̼h̼ự̼t̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼T̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼–̼ ̼X̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼B̼a̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼a̼ ̼G̼i̼,̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼k̼ỳ̼ ̼2̼0̼0̼5̼-̼2̼0̼1̼2̼;̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼a̼m̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼a̼ ̼G̼i̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼p̼h̼ó̼,̼ ̼d̼o̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼p̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼N̼i̼ ̼s̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼8̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼2̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼-̼1̼0̼-̼2̼0̼2̼1̼ ̼(̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼-̼9̼-̼T̼â̼n̼ ̼S̼ử̼u̼)̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼ụ̼ ̼t̼h̼ế̼:̼ ̼8̼5̼ ̼n̼ă̼m̼;̼ ̼3̼2̼ ̼H̼ạ̼ ̼l̼ạ̼p̼.̼

 

 

L̼ễ̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼i̼m̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ử̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼-̼1̼0̼-̼2̼0̼2̼1̼ ̼(̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼-̼9̼-̼T̼â̼n̼ ̼S̼ử̼u̼)̼.̼ ̼K̼i̼m̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼5̼5̼5̼ ̼L̼ý̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼T̼ổ̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼a̼m̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼a̼ ̼G̼i̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼.̼

̼L̼ễ̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼5̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼-̼1̼0̼-̼2̼0̼2̼1̼ ̼(̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼-̼9̼-̼T̼â̼n̼ ̼S̼ử̼u̼)̼.̼

̼L̼ễ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ử̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼6̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼1̼-̼1̼0̼-̼2̼0̼2̼1̼ ̼(̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼-̼9̼-̼T̼â̼n̼ ̼S̼ử̼u̼)̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼p̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼n̼g̼ ̼k̼i̼m̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼N̼i̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼r̼à̼-̼t̼ỳ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼T̼P̼.̼B̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼D̼u̼y̼ê̼n̼ ̼–̼ ̼B̼á̼o̼ ̼G̼i̼á̼c̼ ̼NGỘ

 

C̼Á̼O̼ ̼P̼H̼Ó̼
̼B̼A̼N̼ ̼T̼R̼Ị̼ ̼S̼Ự̼ ̼G̼I̼Á̼O̼ ̼H̼Ộ̼I̼ ̼P̼H̼Ậ̼T̼ ̼G̼I̼Á̼O̼ ̼V̼I̼Ệ̼T̼ ̼N̼A̼M̼ ̼T̼H̼Ị̼ ̼X̼Ã̼ ̼L̼A̼G̼I̼ ̼P̼H̼Â̼N̼ ̼B̼A̼N̼ ̼N̼I̼ ̼G̼I̼Ớ̼I̼ ̼T̼H̼Ị̼ ̼X̼Ã̼ ̼L̼A̼G̼I̼ ̼M̼Ô̼N̼ ̼Đ̼Ồ̼ ̼P̼H̼Á̼P̼ ̼Q̼U̼Y̼Ế̼N̼ ̼V̼Ô̼ ̼C̼Ù̼N̼G̼ ̼K̼Í̼N̼H̼ ̼T̼I̼Ế̼C̼ ̼B̼Á̼O̼ ̼T̼I̼N̼:̼

̼N̼I̼ ̼S̼Ư̼ ̼T̼H̼Í̼C̼H̼ ̼N̼Ữ̼ ̼T̼H̼Ụ̼C̼ ̼N̼H̼Ự̼T̼ ̼–̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼ừ̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼X̼ã̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼B̼a̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼D̼i̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼X̼ã̼ ̼L̼a̼G̼i̼ ̼N̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼K̼ỳ̼ ̼2̼0̼0̼5̼-̼2̼0̼1̼2̼ ̼–̼ ̼T̼r̼ụ̼ ̼T̼r̼ì̼ ̼C̼h̼ù̼a̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼ô̼n̼ ̼T̼a̼m̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼T̼X̼ ̼L̼a̼G̼i̼,̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼.̼

̼-̼D̼o̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼p̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼N̼i̼ ̼S̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼:̼ ̼1̼8̼h̼2̼0̼′̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼1̼0̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼(̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼ ̼0̼9̼/̼ ̼T̼â̼n̼ ̼S̼ử̼u̼)̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼ô̼n̼ ̼T̼a̼m̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼T̼X̼ ̼L̼a̼ ̼G̼i̼,̼ ̼T̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼.̼

̼T̼r̼ụ̼ ̼t̼h̼ế̼:̼ ̼8̼5̼ ̼n̼ă̼m̼
̼H̼ạ̼ ̼L̼ạ̼p̼:̼ ̼3̼2̼ ̼n̼ă̼m̼.̼
̼-̼L̼ễ̼ ̼N̼h̼ậ̼p̼ ̼K̼i̼m̼ ̼Q̼u̼a̼n̼:̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ử̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼0̼0̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼1̼0̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼(̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼0̼9̼/̼ ̼T̼â̼n̼ ̼S̼ử̼u̼)̼.̼ ̼K̼i̼m̼ ̼Q̼u̼a̼n̼:̼ ̼T̼ô̼n̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼5̼5̼5̼ ̼L̼ý̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼T̼ổ̼,̼ ̼T̼h̼ô̼n̼ ̼T̼a̼m̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼T̼X̼ ̼L̼a̼ ̼G̼i̼,̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼.̼

̼-̼L̼ễ̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼:̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼5̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼1̼0̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼(̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼0̼9̼/̼ ̼T̼â̼n̼ ̼S̼ữ̼u̼)̼.̼ ̼L̼ễ̼ ̼T̼r̼u̼y̼ ̼N̼i̼ệ̼m̼:̼ ̼C̼ử̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼0̼6̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼1̼/̼1̼0̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼(̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼0̼9̼/̼ ̼T̼â̼n̼ ̼S̼ử̼u̼)̼,̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼p̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼n̼g̼ ̼K̼i̼m̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼N̼i̼ ̼S̼ư̼ ̼T̼r̼à̼ ̼T̼ỳ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼à̼i̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼T̼h̼â̼n̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼P̼h̼ố̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼T̼i̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼.̼

̼K̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ư̼ ̼T̼ô̼n̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ư̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼ọ̼a̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼T̼ă̼n̼g̼,̼ ̼C̼h̼ư̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼N̼i̼,̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ú̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼G̼i̼á̼c̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼N̼i̼ ̼S̼ư̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.̼