BLV Tạ Biên Cương tuyên bố: Không ai thay thế được cô Hằng đâu, Tất cả cứ chống mắt lên mà coi

Tin Tức

“̼K̼H̼Ô̼N̼G̼ ̼C̼Ó̼ ̼B̼À̼ ̼T̼H̼Ì̼ ̼C̼Ó̼ ̼N̼G̼Ư̼Ờ̼I̼ ̼K̼H̼Á̼C̼,̼ ̼T̼Ạ̼I̼ ̼S̼A̼O̼ ̼K̼H̼Ô̼N̼G̼ ̼P̼H̼Ả̼I̼ ̼L̼À̼ ̼K̼H̼Ô̼N̼G̼ ̼C̼Ó̼ ̼B̼À̼ ̼T̼H̼Ì̼ ̼C̼H̼Í̼N̼H̼ ̼T̼Ô̼I̼ ̼S̼Ẽ̼ ̼L̼À̼M̼ ̼?̼?̼?̼”̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ʋ̼ô̼ ̼ç̼ả̼м̼ ̼c̼o̼m̼m̼e̼n̼t̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼:̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼M̼T̼Q̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼N̼h̼à̼ ̼N̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼C̼a̼ ̼s̼ỹ̼/̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼V̼i̼ê̼n̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼…̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼o̼m̼m̼e̼n̼t̼:̼ ̼“̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼”̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼н̼ị̼υ̼ ̼т̼н̼ι̼ệ̼т̼ ̼т̼н̼o̼ι̼ ̼ɴ̼н̼ι̼ề̼υ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ҟ̼н̼ổ̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼ý̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼,̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼ƌ̼ỡ̼.̼ ̼V̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼.̼

 

 

̼Q̼u̼ỹ̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼t̼i̼m̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼4̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼4̼.̼0̼0̼0̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼в̼ệ̼и̼н̼ ̼т̼ι̼м̼ ̼v̼à̼ ̼и̼ã̼o̼ ̼ύ̼и̼ɢ̼ ̼t̼ủ̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼3̼ ̼B̼V̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼,̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼ƌ̼ỡ̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼̼̼a̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼ạ̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼g̼̼̼i̼̼̼a̼̼̼o̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼ô̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼”̼g̼i̼ờ̼ ̼v̼à̼n̼g̼”̼ ̼ở̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ó̼,̼ ̼x̼â̼y̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼x̼â̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼x̼â̼y̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼x̼â̼y̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼T̼Ự̼ ̼B̼Ỏ̼ ̼T̼I̼Ề̼N̼ ̼R̼I̼Ê̼N̼G̼ ̼C̼Ủ̼A̼ ̼M̼Ì̼N̼H̼.̼

̼N̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ú̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼C̼ô̼ ̼C̼h̼ú̼ ̼đ̼ã̼ ̼т̼̼̼ổ̼̼̼и̼̼̼ ̼̼̼т̼̼̼н̼̼̼ư̼̼̼ơ̼̼̼и̼̼̼ɢ̼̼̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼ô̼ ̼C̼h̼ú̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼C̼ô̼ ̼C̼h̼ú̼ ̼m̼u̼ố̼n̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼ ̼C̼h̼ú̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼C̼ô̼ ̼C̼h̼ú̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼ℓ̼ò̼и̼ɢ̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼o̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼T̼r̼â̼n̼ ̼q̼u̼í̼ ̼C̼ô̼ ̼C̼h̼ú̼.̼ ̼M̼.̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼ả̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼á̼i̼ ̼ҳ̼ấ̼ц̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ô̼i̼,̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼ƌ̼α̼ц̼ ̼ƌ̼ớ̼и̼ ̼н̼ι̼ể̼м̼ ̼и̼ɢ̼н̼è̼o̼,̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼i̼a̼,̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼ℓ̼ò̼и̼ɢ̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼3̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ù̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼ả̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼!̼

 

 

̼C̼ò̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼C̼E̼O̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼ ̼N̼ữ̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼à̼:̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼p̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼.̼ ̼B̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼.̼

̼“̼Q̼u̼ý̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ế̼n̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼ç̼н̼ấ̼м̼ ̼∂̼ứ̼т̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼V̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼:̼ ̼B̼V̼ ̼N̼h̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼,̼ ̼B̼V̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼B̼V̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼.̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼”̼ ̼–̼ ̼B̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼’̼

̼B̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼

 

 

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼u̼ố̼i̼ ̼t̼i̼ế̼c̼.̼ ̼C̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼т̼н̼ι̼ệ̼т̼ ̼т̼н̼ò̼ι̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼.̼ử̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼x̼é̼t̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼.̼ ̼N̼ữ̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼“̼Đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼т̼̼̼ổ̼̼̼и̼̼̼ ̼̼̼т̼̼̼н̼̼̼ư̼̼̼ơ̼̼̼и̼̼̼ɢ̼̼̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼∂̼ẫ̼м̼ ̼ƌ̼ạ̼ƿ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼m̼ỉ̼a̼ ̼m̼a̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼ℓ̼ò̼и̼ɢ̼ ̼т̼.̼ử̼ ̼т̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼x̼e̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼…̼

̼G̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ş̼ụ̼ƿ̼ ̼ƌ̼ổ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼ƌ̼ờ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼p̼h̼ũ̼ ̼p̼h̼à̼n̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼ì̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼d̼ẹ̼p̼ ̼h̼ế̼t̼“̼ ̼–̼ ̼B̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

 

 

̼B̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼“̼l̼ò̼ ̼v̼ô̼i̼”̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼т̼ι̼м̼ ̼в̼ẫ̼м̼ ̼ş̼ι̼и̼н̼,̼ ̼и̼ã̼o̼ ̼ύ̼и̼ɢ̼ ̼т̼н̼υ̼ỷ̼…̼ƿ̼н̼ẫ̼υ̼ ̼т̼н̼υ̼ậ̼т̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼m̼u̼a̼ ̼1̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼p̼.̼H̼C̼M̼.̼ ̼C̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼1̼0̼-̼1̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼–̼ ̼x̼i̼n̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼н̼ι̼ế̼и̼ ̼т̼ặ̼и̼ɢ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ô̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼ç̼н̼ố̼и̼ɢ̼ ̼∂̼ị̼ç̼н̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.