C̼ậ̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼̼

Tin Tức

T̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼í̼n̼ ̼đ̼á̼o̼.̼
̼N̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼8̼/̼1̼0̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼(̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼.̼ ̼D̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼í̼n̼ ̼đ̼á̼o̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼M̼ỹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼.̼


̼

P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼2̼8̼/̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼M̼ỹ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼s̼i̼ê̼u̼,̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼.̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼.̼


̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼r̼o̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼M̼ỹ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼.̼