C̼Đ̼V̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼t̼ệ̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼-̼s̼e̼o̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼,̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼

Thể Thao

V̼i̼ệ̼c̼ ̼Đ̼T̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼ú̼t̼ ̼Đ̼T̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼3̼ ̼W̼o̼r̼l̼d̼ ̼C̼u̼p̼ ̼2̼0̼2̼2̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼/̼1̼0̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼-̼s̼e̼o̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼s̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼è̼m̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼W̼u̼ ̼L̼e̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼g̼h̼i̼ ̼b̼à̼n̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼n̼o̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ị̼p̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼ ̼Đ̼T̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼-̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼


̼D̼ù̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼f̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼á̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼5̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼T̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼L̼à̼ ̼H̼L̼V̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼Đ̼T̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼-̼s̼e̼o̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼2̼-̼3̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼ì̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼à̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼r̼ì̼u̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼Đ̼T̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼:̼

̼”̼Ô̼n̼g̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼u̼y̼ ̼à̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼Ú̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼á̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ẳ̼n̼.̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼D̼u̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼t̼ố̼t̼”̼.̼

̼”̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼l̼à̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼h̼ủ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼Đ̼T̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼ở̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼5̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼.̼.̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼7̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ư̼ớ̼i̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼ự̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼à̼i̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼B̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ứ̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ứ̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼n̼ố̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼”̼.̼


̼”̼B̼i̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼2̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼1̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼1̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ả̼n̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼ô̼n̼g̼.̼.̼.̼ ̼À̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼d̼ù̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼T̼i̼k̼T̼o̼k̼ ̼í̼t̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼é̼”̼ ̼-̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼T̼i̼k̼T̼o̼k̼.̼

̼”̼U̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼ã̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼ư̼ớ̼t̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼’̼t̼h̼ủ̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼i̼k̼T̼o̼k̼,̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼s̼ố̼ ̼5̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼o̼n̼ ̼n̼ớ̼t̼ ̼đ̼á̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼’̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ử̼a̼,̼ ̼c̼o̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼à̼?̼ ̼Đ̼â̼u̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼đ̼ổ̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼i̼a̼.̼ ̼M̼ô̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼ ̼s̼ẻ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼s̼a̼u̼.̼ ̼M̼ắ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼?̼ ̼T̼h̼u̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼.̼.̼”̼.̼