Cà Mau: Địa phương xác nhận đã tiêu hủy đàn chó của gia đình chở xe máy về quê

Tin Tức

Đ̼à̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼1̼3̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ủ̼y̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼n̼à̼y̼.̼
̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼1̼5̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼(̼4̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼.̼1̼0̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼H̼.̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼(̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼)̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ủ̼y̼.

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼.̼1̼0̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ừ̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼.̼ ̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ồ̼ ̼ở̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼.̼ ̼D̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼d̼í̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼(̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼H̼.̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼-̼ ̼P̼V̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.

̼”̼K̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼,̼ ̼2̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼1̼5̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼(̼4̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼1̼1̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼c̼o̼n̼)̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼è̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼h̼ế̼t̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼k̼ể̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼5̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ó̼.̼ ̼”̼M̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼ă̼n̼ ̼í̼t̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼(̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ó̼)̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼H̼.̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼.̼1̼0̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼H̼.̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ỉ̼n̼h̼ ̼k̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼r̼ầ̼m̼ ̼r̼ộ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼D̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼c̼h̼ó̼.̼

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼1̼,̼5̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼ổ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼1̼.̼5̼0̼0̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ũ̼ ̼l̼ụ̼t̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼.̼
̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼1̼0̼,̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼Z̼i̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼M̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼T̼ổ̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼.

̼”̼C̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼7̼,̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼M̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼T̼ổ̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼l̼ũ̼ ̼l̼ụ̼t̼ ̼1̼,̼5̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ủ̼y̼,̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼ổ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼é̼t̼ ̼d̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼M̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼T̼ổ̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼

̼”̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼q̼u̼à̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼/̼6̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ự̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼U̼B̼M̼T̼T̼Q̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼U̼B̼M̼T̼T̼Q̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼1̼,̼5̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼ổ̼ ̼đ̼ủ̼ ̼v̼ề̼ ̼1̼9̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼1̼.̼5̼0̼0̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼h̼ộ̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼.̼

̼”̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼q̼u̼à̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼c̼á̼m̼ ̼ơ̼n̼,̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼d̼o̼ ̼l̼ũ̼ ̼l̼ụ̼t̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Z̼i̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼/̼1̼0̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼M̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼T̼ổ̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼.̼

̼“̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼M̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼T̼ổ̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼C̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ý̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼M̼T̼T̼Q̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ề̼ ̼3̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼0̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼q̼u̼à̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼.̼ ̼”̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼q̼u̼à̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼8̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼(̼4̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼)̼ ̼v̼à̼ ̼2̼0̼0̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼à̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼i̼á̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼à̼ ̼ủ̼y̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼l̼ũ̼ ̼ở̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼1̼1̼/̼1̼1̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼3̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼h̼à̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼t̼r̼ễ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼n̼g̼â̼n̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼5̼/̼6̼,̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼.