Chân dung: Doanh nhân mua 15 chiếc xe máy tặng thêm 2 triệu, chở ra đèo Hải Vân tặng bà con về quê

Tin Tức

H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ũ̼ ̼n̼á̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼V̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ứ̼a̼ ̼H̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼1̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼ố̼m̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ũ̼ ̼k̼ỹ̼,̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼k̼i̼l̼o̼m̼e̼t̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ứ̼a̼ ̼H̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼C̼a̼r̼ ̼&̼ ̼P̼a̼s̼s̼i̼o̼n̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼u̼a̼ ̼1̼5̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼Y̼a̼m̼a̼h̼a̼,̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼x̼e̼,̼ ̼x̼e̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼ũ̼ ̼n̼á̼t̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼h̼ọ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼k̼è̼m̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼l̼ệ̼ ̼p̼h̼í̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ạ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼H̼ứ̼a̼ ̼H̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼d̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼x̼e̼;̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼P̼D̼C̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼P̼D̼C̼ ̼-̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼à̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼è̼o̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.̼

̼”̼T̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼è̼o̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼V̼â̼n̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼ư̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼à̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼.̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ũ̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ô̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼g̼i̼ú̼p̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ũ̼ ̼n̼á̼t̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼ề̼n̼h̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼l̼e̼o̼ ̼đ̼è̼o̼,̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼c̼â̼y̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼x̼e̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼P̼D̼C̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼b̼á̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼g̼ố̼c̼.̼

̼R̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼,̼ ̼đ̼ồ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼,̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼è̼o̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼á̼p̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ớ̼i̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼l̼á̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ù̼m̼ ̼l̼á̼ ̼r̼á̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼b̼é̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼k̼h̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ó̼.̼

̼V̼ị̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼o̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼,̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼