Chân Dung doanh nhân tài trợ 4 chuyến bay đưa người nghèo ở miền Nam về quê

Tin Tức

L̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼d̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼à̼i̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼4̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼ở̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼.

 

̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼
̼S̼á̼n̼g̼ ̼1̼6̼.̼1̼0̼,̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼T̼â̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼à̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼C̼h̼u̼ ̼L̼a̼i̼ ̼(̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼)̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ồ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼í̼n̼ ̼m̼í̼t̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼â̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ề̼.

 

̼3̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼6̼9̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼d̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼C̼P̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼e̼t̼J̼e̼t̼ ̼–̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼t̼à̼i̼ ̼t̼r̼ợ̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼.̼9̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ầ̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼à̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼.

 

̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼3̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼b̼a̼y̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼,̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼à̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼à̼i̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼4̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼b̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.

̼“̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼l̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼c̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼.

 

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼h̼u̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼,̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.

̼C̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ợ̼i̼
̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼(̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼b̼ị̼n̼ ̼r̼ị̼n̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼F̼0̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼u̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

 

̼“̼M̼a̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼m̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼o̼i̼ ̼n̼h̼o̼i̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼”̼.̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼n̼ó̼i̼.

̼Đ̼ứ̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼b̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼a̼i̼,̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ẩ̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼q̼u̼ạ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼m̼ẹ̼.

 

̼M̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼é̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼1̼,̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼v̼é̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼.̼

̼Đ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼,̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼C̼C̼C̼D̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ờ̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼ ̼(̼6̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼â̼u̼.̼ ̼5̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼b̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼è̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼“̼Ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼s̼à̼o̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼à̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼e̼o̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼h̼e̼o̼,̼ ̼g̼à̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼â̼u̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.

 

̼B̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼o̼a̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼C̼L̼B̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼6̼9̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼6̼0̼0̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼3̼2̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼d̼o̼ ̼T̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼t̼r̼ợ̼.

̼“̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼x̼é̼t̼ ̼d̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼i̼n̼k̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼.̼ ̼Đ̼ợ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼a̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼o̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.