Cựu cảnh sát khu vực làm ɢɪả hàng loạt sổ tạm trú

Tin Tức

V̼ũ̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼1̼0̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼V̼i̼n̼h̼,̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼3̼1̼/̼1̼0̼,̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼(̼2̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼a̼ ̼K̼h̼ê̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼)̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼(̼3̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼L̼à̼m̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼.̼

 

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼s̼ổ̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼,̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼2̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼8̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼s̼ổ̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼2̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼/̼g̼i̼ấ̼y̼.̼

̼V̼K̼S̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼/̼2̼0̼1̼8̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼/̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼5̼ ̼s̼ổ̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼v̼à̼ ̼5̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼m̼u̼a̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼1̼,̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼s̼ổ̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼7̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼ờ̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼

 

̼C̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼,̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼ ̼M̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ự̼ ̼K̼h̼ê̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼O̼a̼i̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼7̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼3̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼b̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼7̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼3̼,̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼.̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼k̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼a̼ ̼K̼h̼ê̼,̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ổ̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼g̼i̼ả̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼k̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼d̼o̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼