Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ – Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam viên tịch ở tuổi 105

Tin Tức

Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼T̼u̼ệ̼,̼ ̼đ̼ệ̼ ̼t̼a̼m̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼1̼/̼1̼0̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼V̼i̼ê̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼(̼c̼h̼ù̼a̼ ̼R̼á̼n̼g̼)̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼1̼0̼5̼.̼
̼S̼á̼n̼g̼ ̼2̼1̼/̼1̼0̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼T̼u̼ệ̼,̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼(̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼)̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼ã̼n̼g̼ ̼(̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ổ̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼V̼i̼ê̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼R̼á̼n̼g̼)̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼ã̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼9̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼T̼u̼ệ̼.̼

 

̼T̼h̼e̼o̼ ̼C̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼T̼u̼ệ̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼ý̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼4̼/̼1̼9̼1̼7̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼T̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼.̼

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼2̼3̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼Q̼u̼á̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼N̼g̼à̼i̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼S̼a̼ ̼d̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼T̼ỷ̼ ̼k̼h̼i̼ê̼u̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ồ̼ ̼t̼á̼t̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼Đ̼à̼n̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼B̼ú̼t̼ ̼t̼h̼á̼p̼ ̼-̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼-̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼3̼7̼.̼̼T̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼5̼3̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼9̼5̼8̼,̼ ̼N̼g̼à̼i̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼K̼i̼m̼ ̼Đ̼ớ̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼.̼

 

̼T̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼7̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼:̼ ̼T̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼t̼ổ̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼V̼i̼ê̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼;̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼T̼â̼y̼;̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼T̼â̼y̼;̼ ̼Ủ̼y̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼;̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ự̼c̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼T̼ă̼n̼g̼ ̼N̼i̼ ̼T̼Ư̼;̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼b̼a̼n̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼T̼Ư̼;̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼k̼i̼ê̼m̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼k̼ý̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼;̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼V̼I̼I̼I̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼á̼i̼ ̼s̼u̼y̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼v̼ị̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼.̼

̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ệ̼ ̼t̼a̼m̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼.̼

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼m̼ ̼c̼ổ̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼o̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

̼N̼g̼à̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼.̼.̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼H̼o̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼