Đại lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ: “Trong chùa không nên có tiền, tôi không ở gần tiền được”

Tin Tức

T̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ở̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ổ̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼ỷ̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ò̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼,̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼m̼ã̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼a̼u̼,̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼ă̼n̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ụ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼à̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ệ̼ ̼t̼ử̼:̼ ̼“̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼.̼
̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼l̼a̼i̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼m̼ọ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼t̼ỷ̼,̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼t̼ỷ̼.̼

 

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼“̼C̼ú̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼”̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼“̼t̼r̼ả̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼g̼i̼á̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼o̼n̼g̼”̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼B̼a̼ ̼V̼à̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ợ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼t̼a̼r̼t̼-̼u̼p̼ ̼đ̼u̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼x̼â̼y̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼t̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼“̼c̼á̼i̼ ̼u̼”̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼“̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼“̼C̼á̼i̼ ̼u̼”̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼.̼ ̼

̼D̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼“̼l̼ý̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼”̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼v̼ẽ̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ý̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ó̼c̼ ̼m̼ê̼ ̼t̼í̼n̼ ̼s̼â̼u̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼x̼ứ̼ ̼s̼ở̼ ̼k̼é̼m̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼,̼ ̼“̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼”̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼u̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼…̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼“̼t̼â̼m̼ ̼l̼i̼n̼h̼”̼,̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼h̼!̼

 

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼l̼a̼i̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼T̼u̼ệ̼,̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼à̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ù̼a̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼T̼u̼ệ̼,̼ ̼Đ̼ệ̼ ̼t̼a̼m̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼ý̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼1̼7̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼T̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼à̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼2̼3̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼1̼0̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼9̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼m̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼b̼á̼c̼,̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼b̼ầ̼n̼,̼ ̼ẩ̼n̼ ̼d̼ậ̼t̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼ị̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼ă̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ế̼n̼ ̼s̼u̼y̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼l̼à̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼C̼a̼ ̼M̼â̼u̼ ̼N̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

 

̼T̼u̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼7̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼1̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼S̼ứ̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼V̼i̼ê̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼–̼ ̼Đ̼a̼ ̼B̼ả̼o̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼G̼i̼á̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼g̼à̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼a̼ ̼s̼ơ̼n̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼ỷ̼ ̼2̼0̼ ̼d̼o̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼s̼ư̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼U̼ẩ̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼0̼0̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ệ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ổ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼s̼ư̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼U̼ẩ̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ệ̼ ̼n̼h̼ị̼ ̼t̼ổ̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼1̼9̼6̼1̼,̼ ̼đ̼ệ̼ ̼N̼h̼ị̼ ̼t̼ổ̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼ố̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ị̼c̼h̼,̼ ̼N̼g̼à̼i̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼R̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ù̼a̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼N̼g̼à̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ệ̼ ̼t̼ử̼:̼ ̼“̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼G̼i̼á̼c̼ ̼n̼g̼ộ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼:̼ ̼“̼T̼ự̼ ̼c̼à̼y̼ ̼c̼ấ̼y̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼u̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼à̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼c̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼m̼ệ̼t̼.̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼í̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼t̼h̼ế̼?̼”̼.̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼í̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼o̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼V̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ứ̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼Đ̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼Đ̼ạ̼o̼.̼ ̼N̼g̼à̼i̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼T̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼ở̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼1̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼N̼g̼à̼i̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼L̼o̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼t̼ư̼ ̼n̼g̼h̼ì̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼9̼9̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼9̼4̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼7̼8̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼l̼à̼ ̼t̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼l̼ạ̼m̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼á̼t̼ ̼g̼ạ̼o̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼í̼n̼ ̼t̼h̼í̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼ư̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ư̼ ̼T̼ổ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ô̼i̼”̼.̼

 

̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼2̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼n̼g̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼á̼i̼ ̼s̼u̼y̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼T̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼n̼g̼à̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼h̼ư̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼!̼ ̼Đ̼ã̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ễ̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ó̼?̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼o̼ ̼t̼u̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ó̼.̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼á̼n̼.̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼ạ̼m̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼”̼.̼

̼K̼h̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼à̼i̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼v̼i̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼r̼ă̼n̼ ̼đ̼e̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼“̼P̼h̼ú̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼ạ̼m̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼”̼

̼V̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼x̼â̼y̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼t̼o̼,̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼à̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼â̼m̼ ̼t̼h̼ú̼y̼:̼ ̼“̼S̼ự̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼t̼o̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼C̼h̼ù̼a̼ ̼t̼o̼,̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼ố̼c̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼d̼ù̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼”̼.̼ ̼N̼g̼à̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼“̼C̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼b̼ề̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼m̼à̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼á̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼à̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼”̼.̼

 

̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼i̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼:̼ ̼“̼N̼a̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼x̼a̼o̼ ̼n̼h̼ã̼n̼g̼ ̼t̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼p̼h̼à̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼b̼á̼o̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ớ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼,̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼”̼.̼

̼N̼g̼h̼e̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼d̼ị̼ ̼s̼â̼u̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼h̼o̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼i̼c̼h̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼T̼u̼ê̼,̼ ̼đ̼ệ̼ ̼t̼a̼m̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼g̼i̼á̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼à̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼o̼a̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ỷ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼B̼a̼ ̼V̼à̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼l̼a̼i̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ố̼c̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼t̼ỷ̼,̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼t̼ỷ̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼T̼u̼ệ̼,̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼à̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

̼R̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼r̼a̼:̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼n̼h̼ả̼m̼ ̼n̼h̼í̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼“̼p̼h̼i̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼”̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼“̼t̼à̼n̼ ̼d̼ư̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼(̼m̼i̼ề̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ũ̼)̼ ̼h̼a̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼p̼h̼á̼i̼ ̼L̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼(̼B̼á̼t̼ ̼N̼h̼ã̼,̼ ̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼)̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼:̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼t̼ ̼b̼ỏ̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼h̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼ư̼u̼ ̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼(̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼c̼â̼y̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼“̼t̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼t̼ụ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼“̼P̼h̼ậ̼t̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ù̼a̼?̼ ̼

̼S̼ự̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼í̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼,̼ ̼ở̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼,̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼ở̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ự̼c̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼m̼ê̼ ̼t̼í̼n̼ ̼d̼ị̼ ̼đ̼o̼a̼n̼.̼