Đắk Lắk phát hiện hàng trăm f0 trong cộng đồng, số ca ᴍắᴄ mới cao nhất từ trước tới nay

Tin Tức

h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼0̼1̼/̼1̼0̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼9̼5̼9̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼9̼8̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼1̼4̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼4̼7̼4̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼1̼6̼.̼0̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼1̼0̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼6̼.̼0̼0̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼2̼3̼/̼1̼0̼)̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼1̼1̼0̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼6̼ ̼c̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼5̼ ̼c̼a̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼2̼1̼ ̼c̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼5̼5̼ ̼c̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼3̼ ̼c̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼l̼ọ̼c̼.̼ ̼T̼í̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼4̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼3̼0̼4̼0̼ ̼c̼a̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼1̼1̼6̼2̼ ̼F̼0̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼8̼5̼6̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼2̼2̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

 

̼S̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼a̼y̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼2̼/̼1̼0̼,̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼B̼a̼n̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼0̼1̼/̼1̼0̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼9̼5̼9̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼9̼8̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼l̼ọ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼)̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼1̼4̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼4̼7̼4̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼B̼u̼ô̼n̼ ̼M̼a̼ ̼T̼h̼u̼ộ̼t̼ ̼(̼1̼6̼5̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼)̼ ̼v̼à̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ư̼ ̼M̼’̼g̼a̼r̼ ̼(̼1̼9̼4̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼)̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ả̼i̼ ̼r̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ù̼m̼ ̼c̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼4̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ợ̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼i̼ề̼m̼ ̼ẩ̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.

 

̼T̼o̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼9̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼4̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼V̼e̼r̼o̼ ̼C̼e̼l̼l̼,̼ ̼d̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼1̼0̼/̼2̼0̼2̼1̼.̼ ̼T̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼9̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼/̼1̼0̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼3̼7̼4̼.̼1̼9̼1̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼.̼3̼6̼2̼.̼1̼7̼6̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼(̼t̼r̼ê̼n̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼1̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼2̼7̼6̼.̼7̼9̼6̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼(̼2̼0̼,̼3̼2̼%̼)̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼đ̼ủ̼ ̼0̼2̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼9̼7̼.̼3̼9̼5̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼(̼7̼,̼1̼5̼%̼)̼.̼

̼Đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ộ̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼1̼2̼8̼/̼N̼Q̼-̼C̼P̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ộ̼ ̼2̼ ̼(̼v̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼n̼g̼)̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ộ̼ ̼1̼ ̼(̼v̼ù̼n̼g̼ ̼x̼a̼n̼h̼)̼ ̼l̼à̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼N̼ă̼n̼g̼,̼ ̼E̼a̼ ̼K̼a̼r̼;̼ ̼1̼1̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ộ̼ ̼2̼ ̼(̼v̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼n̼g̼)̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼T̼P̼.̼ ̼B̼u̼ô̼n̼ ̼M̼a̼ ̼T̼h̼u̼ộ̼t̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼u̼ô̼n̼ ̼H̼ồ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼a̼,̼ ̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼P̼ắ̼c̼,̼ ̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ô̼n̼g̼,̼ ̼E̼a̼ ̼H̼l̼e̼o̼,̼ ̼E̼a̼ ̼S̼ú̼p̼,̼ ̼B̼u̼ô̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼,̼ ̼C̼ư̼ ̼K̼u̼i̼n̼,̼ ̼L̼ắ̼k̼,̼ ̼M̼’̼D̼r̼ắ̼k̼;̼ ̼2̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ộ̼ ̼3̼ ̼(̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ỏ̼)̼ ̼l̼à̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ư̼ ̼M̼’̼g̼a̼r̼,̼ ̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ú̼k̼.̼

̼S̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼

̼P̼h̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼a̼n̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ộ̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼1̼2̼8̼/̼N̼Q̼-̼C̼P̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼o̼a̼n̼h̼ ̼v̼ù̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ẹ̼p̼ ̼(̼ở̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼ô̼n̼,̼ ̼b̼u̼ô̼n̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼)̼;̼ ̼s̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼.̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼F̼1̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ù̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼F̼1̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼.̼

 

̼V̼ề̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼o̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ã̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼2̼0̼0̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼;̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼3̼3̼3̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ú̼k̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼m̼ô̼,̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼;̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼m̼ô̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼ở̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼3̼.̼

̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼ở̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼.̼

̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼ý̼,̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼“̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼,̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼”̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼…̼

̼T̼P̼.̼ ̼B̼u̼ô̼n̼ ̼M̼a̼ ̼T̼h̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼y̼ế̼u̼

̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼ ̼B̼u̼ô̼n̼ ̼M̼a̼ ̼T̼h̼u̼ộ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼4̼6̼6̼3̼/̼U̼B̼N̼D̼-̼V̼P̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼.̼

 

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼,̼ ̼m̼á̼t̼ ̼x̼a̼,̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼b̼a̼r̼,̼ ̼i̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼,̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼(̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼)̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ẹ̼p̼;̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼,̼ ̼s̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼;̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼t̼ự̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼r̼o̼n̼g̼,̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼v̼ỉ̼a̼ ̼h̼è̼,̼ ̼v̼é̼ ̼s̼ố̼ ̼d̼ạ̼o̼;̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼,̼ ̼t̼í̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼t̼ự̼;̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼,̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼;̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼h̼ọ̼p̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼2̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼;̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼2̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ở̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼;̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼t̼h̼i̼ể̼u̼ ̼2̼ ̼m̼é̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼(̼q̼u̼á̼n̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼…̼)̼:̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼1̼5̼0̼ ̼m̼2̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼2̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼í̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼4̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼;̼ ̼c̼ử̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼o̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼s̼á̼t̼ ̼k̼h̼u̼ẩ̼n̼.̼ ̼B̼ắ̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼m̼ã̼ ̼q̼u̼é̼t̼ ̼Q̼R̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼s̼ổ̼ ̼g̼h̼i̼ ̼c̼h̼é̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼;̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ế̼p̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼b̼i̼ế̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼g̼ă̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼

 

̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼1̼ ̼s̼â̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼o̼,̼ ̼1̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼,̼ ̼1̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼.̼.̼.̼ ̼(̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ừ̼ ̼2̼ ̼s̼â̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼2̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼)̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼

̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼2̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼.̼

̼U̼B̼N̼D̼ ̼c̼á̼c̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼2̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼,̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼…̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼à̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼.̼ ̼X̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼c̼á̼c̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼.̼/̼.̼