Di nguyện trước khi viên tịch của Đức Pháp chủ Thích Phổ Tuệ: “Không được tổ chức ᴛᴀɴɢ ʟễ linh đình”

Tin Tức

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ị̼c̼h̼,̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼d̼ụ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼N̼g̼à̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼ ̼p̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ế̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼à̼i̼ ̼d̼ò̼n̼g̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼1̼/̼1̼0̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼V̼i̼ê̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼(̼c̼h̼ù̼a̼ ̼R̼á̼n̼g̼)̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼ã̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ử̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼T̼u̼ệ̼,̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼i̼m̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼

 

̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼1̼3̼h̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼T̼ă̼n̼g̼ ̼n̼i̼,̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼,̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼q̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ử̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼,̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼ệ̼ ̼T̼a̼m̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼i̼m̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ố̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ư̼ ̼T̼ô̼n̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼T̼ă̼n̼g̼ ̼N̼i̼,̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ễ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼N̼g̼à̼i̼.̼

 

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼ê̼u̼:̼ ̼Đ̼ể̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼t̼o̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼-̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼v̼à̼ ̼D̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼G̼H̼P̼G̼V̼N̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼H̼P̼G̼V̼N̼.̼

 

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼d̼ụ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼T̼u̼ệ̼:̼ ̼”̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼l̼ễ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼V̼i̼ê̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼.̼ ̼

̼Đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼ ̼p̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ế̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼à̼i̼ ̼d̼ò̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ă̼n̼g̼ ̼N̼i̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼x̼ứ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼h̼o̼à̼ ̼b̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼a̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼”̼.̼

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼T̼u̼ệ̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼ý̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼1̼7̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼T̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼à̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼2̼3̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼Q̼u̼á̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼.̼

 

̼N̼ă̼m̼ ̼1̼9̼3̼4̼,̼ ̼N̼g̼à̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼V̼i̼ê̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼1̼9̼3̼7̼,̼ ̼N̼g̼à̼i̼ ̼t̼h̼ọ̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼T̼ỳ̼ ̼k̼h̼e̼o̼ ̼d̼o̼ ̼H̼o̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼5̼3̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼9̼5̼8̼,̼ ̼N̼g̼à̼i̼ ̼t̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼h̼o̼ằ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼K̼i̼m̼ ̼Đ̼ớ̼i̼ ̼(̼T̼P̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼)̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼/̼1̼9̼5̼8̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼o̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼V̼i̼ê̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼(̼c̼h̼ù̼a̼ ̼G̼i̼á̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼ã̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼.̼

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼o̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼t̼h̼ổ̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ặ̼c̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼c̼ ̼đ̼i̼ê̼u̼ ̼t̼à̼n̼,̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼c̼h̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ụ̼p̼ ̼đ̼ổ̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼o̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼s̼o̼n̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼.̼

 

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼o̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ả̼y̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ị̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼â̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼H̼á̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼

̼S̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼o̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼:̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼B̼á̼c̼h̼ ̼d̼ụ̼,̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼T̼ổ̼ ̼t̼a̼m̼ ̼k̼i̼n̼h̼,̼ ̼B̼á̼t̼ ̼n̼h̼ã̼ ̼d̼ư̼ ̼â̼m̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼i̼ể̼n̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼Đ̼ề̼ ̼c̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼h̼o̼a̼,̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼t̼u̼ệ̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼í̼n̼h̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼ứ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼…̼

̼T̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼7̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼o̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼T̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼T̼ổ̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼V̼i̼ê̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼T̼â̼y̼;̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼T̼â̼y̼;̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼T̼â̼y̼;̼ ̼Ủ̼y̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼;̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ự̼c̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼;̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼b̼a̼n̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼;̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼k̼i̼ê̼m̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼k̼ý̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼;̼ ̼n̼g̼à̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼P̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼T̼ạ̼p̼ ̼c̼h̼í̼ ̼N̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼

 

̼T̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼V̼I̼ ̼(̼2̼0̼0̼7̼)̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼o̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼s̼u̼y̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼v̼ị̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼s̼a̼u̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼N̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼T̼â̼m̼ ̼T̼ị̼c̼h̼)̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼1̼1̼/̼2̼0̼1̼2̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼V̼I̼I̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼á̼i̼ ̼s̼u̼y̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼v̼ị̼ ̼T̼h̼i̼ề̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼8̼0̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼H̼o̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼R̼á̼n̼g̼ ̼(̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼G̼i̼á̼n̼g̼)̼ ̼-̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼d̼ã̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ê̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼ự̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼ã̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼T̼ổ̼ ̼G̼i̼á̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼â̼m̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼á̼p̼,̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼ẹ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼a̼m̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ù̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼d̼ị̼.̼ ̼B̼ở̼i̼,̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ễ̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼o̼ằ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼,̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼đ̼ệ̼ ̼x̼ắ̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼à̼y̼ ̼c̼ấ̼y̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼8̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼

̼Ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼á̼c̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼o̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼,̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼d̼ẹ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ù̼a̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼ổ̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼V̼i̼ê̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼v̼à̼ ̼D̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼â̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼H̼u̼â̼n̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼;̼ ̼H̼u̼â̼n̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ộ̼c̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼;̼ ̼H̼u̼â̼n̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼;̼ ̼B̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

̼T̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼1̼0̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼õ̼i̼ ̼S̼a̼ ̼B̼à̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼8̼5̼ ̼h̼ạ̼ ̼l̼ạ̼p̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼v̼ị̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼â̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼h̼o̼ằ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼o̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼.̼.̼