Dự án Cát Linh – Hà Đông vẫn chưa thể vận hành: Bộ Tài chính phải ứng tiền trả nợ thay

Tin Tức

V̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼D̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼C̼á̼t̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼–̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ỹ̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼l̼ũ̼y̼,̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼-̼ ̼V̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼9̼,̼8̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼U̼S̼D̼.̼

 

̼T̼ạ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼C̼á̼t̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼–̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼“̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼v̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼C̼á̼t̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼Q̼u̼ỹ̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼l̼ũ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ý̼”̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼

̼L̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼D̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼C̼á̼t̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼(̼d̼ự̼ ̼á̼n̼)̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼3̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼a̼y̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼v̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼6̼9̼0̼,̼6̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼U̼S̼D̼.̼

̼V̼ề̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼d̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼t̼h̼ù̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼-̼ ̼V̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼(̼G̼T̼V̼T̼)̼ ̼ủ̼y̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼B̼a̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼D̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼k̼ý̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼v̼a̼y̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼,̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼v̼ố̼n̼.̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼í̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼v̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼;̼

 

̼U̼B̼N̼D̼ ̼ ̼T̼P̼.̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼v̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼v̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼-̼ ̼V̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼C̼á̼t̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼–̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼v̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼E̼x̼i̼m̼b̼a̼n̼k̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼v̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼,̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼Q̼u̼ỹ̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼l̼ũ̼y̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼.̼

̼V̼ề̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼v̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼-̼ ̼V̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼í̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ý̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼í̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼v̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ý̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼í̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼g̼ố̼c̼.̼

 

̼T̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼,̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼í̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼9̼8̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼1̼7̼,̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼U̼S̼D̼)̼ ̼n̼ợ̼ ̼g̼ố̼c̼,̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ợ̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼9̼,̼8̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼U̼S̼D̼ ̼(̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼2̼2̼7̼,̼3̼2̼2̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼)̼;̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼,̼6̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼U̼S̼D̼ ̼(̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼3̼8̼,̼3̼7̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼)̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼B̼ộ̼ ̼K̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼í̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼í̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼g̼ố̼c̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ỹ̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼l̼ũ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼D̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼9̼,̼8̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼U̼S̼D̼ ̼(̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼2̼7̼,̼3̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼)̼.̼

 

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼“̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼v̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼D̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼

̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼ợ̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼T̼V̼T̼.̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼ý̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼ợ̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼,̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼n̼ợ̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼v̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼í̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼.̼