H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼-̼s̼e̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼u̼a̼

Thể Thao

̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼-̼s̼e̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼2̼-̼3̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼8̼/̼1̼0̼ ̼ở̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼3̼ ̼W̼o̼r̼l̼d̼ ̼C̼u̼p̼ ̼2̼0̼2̼2̼.̼

̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼-̼s̼e̼o̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼2̼-̼3̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼n̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼b̼ù̼ ̼g̼i̼ờ̼.̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼d̼ù̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼2̼ ̼b̼à̼n̼.̼

̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼v̼ệ̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼q̼u̼á̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼”̼.̼

̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼-̼s̼e̼o̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼ố̼ ̼5̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼0̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼ở̼ ̼2̼/̼3̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼-̼s̼e̼o̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼S̼a̼i̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼L̼V̼,̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼a̼i̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼L̼V̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼


̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼-̼s̼e̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼2̼-̼3̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼

̼V̼ề̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼-̼s̼e̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼a̼o̼:̼ ̼“̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼G̼i̼ả̼i̼ ̼V̼Đ̼Q̼G̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Á̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ố̼t̼.̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼ị̼c̼h̼”̼.̼

̼T̼u̼y̼ể̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼ỷ̼ ̼s̼ố̼ ̼s̼ố̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼5̼3̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼Y̼a̼n̼g̼ ̼Z̼h̼u̼n̼i̼n̼g̼.̼ ̼W̼u̼ ̼L̼e̼i̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼t̼ỷ̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼2̼-̼0̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼7̼5̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼2̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼ỡ̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼T̼à̼i̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼8̼0̼ ̼v̼à̼ ̼9̼0̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼b̼ù̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼5̼,̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼W̼u̼ ̼L̼e̼i̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼g̼h̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼ấ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼3̼-̼2̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼2̼-̼3̼,̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ụ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼B̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼3̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ể̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼5̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼1̼0̼,̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼O̼m̼a̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ể̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼S̼a̼u̼d̼i̼ ̼A̼r̼a̼b̼i̼a̼.̼