HLV Park Hang-seo: “Có lẽ các cầu thủ của tôi bất mãn với trọng tài”

Thể Thao

H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼-̼s̼e̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼1̼-̼3̼ ̼O̼m̼a̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼2̼/̼1̼0̼.̼

̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼-̼s̼e̼o̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼W̼o̼r̼l̼d̼ ̼C̼u̼p̼.̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼ở̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼”̼.̼

̼V̼ề̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼,̼ ̼H̼L̼V̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼:̼ ̼”̼4̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼á̼n̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ồ̼ ̼k̼h̼á̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼2̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼S̼a̼u̼d̼i̼ ̼A̼r̼a̼b̼i̼a̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼”̼.̼

̼N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼”̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼ợ̼i̼.̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼â̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼”̼.̼

̼T̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼1̼-̼3̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼g̼h̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼ỷ̼ ̼s̼ố̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼3̼9̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼A̼l̼ ̼S̼a̼b̼h̼i̼,̼ ̼A̼l̼ ̼K̼h̼a̼l̼d̼i̼ ̼v̼à̼ ̼A̼l̼-̼Y̼a̼h̼y̼a̼e̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼g̼h̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼4̼6̼,̼ ̼4̼9̼ ̼v̼à̼ ̼6̼3̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼O̼m̼a̼n̼ ̼l̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼M̼a̼k̼h̼a̼d̼m̼e̼h̼ ̼A̼d̼h̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ổ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

̼P̼h̼ú̼t̼ ̼1̼6̼,̼ ̼H̼ồ̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼T̼à̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼O̼m̼a̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼m̼.̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼J̼o̼r̼d̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼O̼m̼a̼n̼.̼

̼P̼h̼ú̼t̼ ̼3̼9̼,̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼g̼h̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼ỷ̼ ̼s̼ố̼.̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼A̼d̼h̼a̼m̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼k̼h̼ả̼o̼ ̼V̼A̼R̼ ̼(̼t̼r̼ợ̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼)̼,̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼.̼

̼P̼h̼ú̼t̼ ̼6̼3̼,̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼k̼h̼ả̼o̼ ̼V̼A̼R̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ổ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼ệ̼ ̼D̼u̼y̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼O̼m̼a̼n̼.̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼B̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼T̼u̼y̼ể̼n̼ ̼O̼m̼a̼n̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼,̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼6̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼.̼