HLV Park Hang Seo: ‘Đừng so sánh lứa U23 Việt Nam này với thế hệ ở Thường Châu’

Thể Thao

H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼ ̼S̼e̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼s̼o̼ ̼s̼á̼n̼h̼ ̼l̼ứ̼a̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ứ̼a̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼ở̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼

̼“̼V̼ớ̼i̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼o̼a̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ễ̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼D̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼W̼o̼r̼l̼d̼ ̼C̼u̼p̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼”̼,̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼ ̼S̼e̼o̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼2̼6̼/̼1̼0̼)̼.̼

̼T̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼o̼a̼,̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼ ̼S̼e̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼–̼ ̼U̼2̼3̼ ̼M̼y̼a̼n̼m̼a̼r̼.̼ ̼“̼M̼y̼a̼n̼m̼a̼r̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼0̼/̼1̼0̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼M̼y̼a̼n̼m̼a̼r̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼o̼a̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼l̼ớ̼n̼”̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

 

̼N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼U̼2̼3̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Á̼ ̼2̼0̼2̼2̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼,̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼ ̼S̼e̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼M̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼2̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼I̼”̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼s̼o̼ ̼s̼á̼n̼h̼ ̼l̼ứ̼a̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼ệ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼C̼K̼ ̼U̼2̼3̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Á̼ ̼2̼0̼1̼8̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼(̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼)̼,̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼ ̼S̼e̼o̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼C̼á̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼l̼ứ̼a̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼U̼2̼2̼ ̼-̼ ̼U̼2̼3̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼o̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼

 

̼T̼ô̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼ỳ̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼s̼o̼ ̼s̼á̼n̼h̼ ̼l̼ứ̼a̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ứ̼a̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼”̼.̼

̼T̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼Đ̼T̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼T̼ ̼U̼2̼3̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼o̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼1̼7̼h̼0̼0̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼a̼i̼ ̼(̼2̼7̼/̼1̼0̼)̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼S̼V̼Đ̼ ̼D̼o̼l̼e̼n̼ ̼O̼m̼u̼r̼z̼a̼k̼o̼v̼.̼

̼Đ̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼ ̼S̼e̼o̼
̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼o̼,̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼ ̼S̼e̼o̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼“̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼o̼n̼”̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼o̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼W̼o̼r̼l̼d̼ ̼C̼u̼p̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼k̼ế̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼v̼é̼ ̼d̼ự̼ ̼V̼C̼K̼ ̼U̼2̼3̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Á̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼ở̼ ̼A̼F̼F̼ ̼S̼u̼z̼u̼k̼i̼ ̼C̼u̼p̼,̼ ̼S̼E̼A̼ ̼G̼a̼m̼e̼s̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼l̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.̼

 

̼B̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼“̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼k̼é̼p̼”̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼W̼o̼r̼l̼d̼ ̼C̼u̼p̼ ̼h̼a̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼o̼i̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼s̼â̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼y̼ế̼u̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼x̼e̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼l̼à̼ ̼A̼F̼F̼ ̼S̼u̼z̼u̼k̼i̼ ̼C̼u̼p̼ ̼h̼a̼y̼ ̼S̼E̼A̼ ̼G̼a̼m̼e̼s̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼s̼â̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼o̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ộ̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼ự̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼N̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼.̼ ̼M̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼k̼i̼a̼.̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼â̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼â̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼ ̼S̼e̼o̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼v̼á̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼ấ̼y̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼“̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼”̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼.̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼ ̼S̼e̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼v̼á̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼l̼o̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼o̼.̼ ̼H̼ã̼y̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼ũ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼ở̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼a̼n̼ ̼s̼ẻ̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼“̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼d̼à̼i̼”̼ ̼t̼h̼ạ̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼V̼F̼F̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼ ̼S̼e̼o̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼ở̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼