HLV Park Hang-seo phản pháo cực gắt với tuyên bố của bầu Hiển

Tin Tức

H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼-̼s̼e̼o̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼H̼i̼ể̼n̼,̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼v̼ệ̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼O̼m̼a̼n̼.
̼S̼a̼u̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼C̼L̼B̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼i̼ể̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼-̼s̼e̼o̼.̼ ̼Đ̼á̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼-̼ ̼O̼m̼a̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼1̼/̼1̼0̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼h̼ủ̼”̼

̼”̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼á̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ộ̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼L̼B̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ự̼”̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼O̼m̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼ ̼W̼o̼r̼l̼d̼ ̼C̼u̼p̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼T̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼á̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼O̼m̼a̼n̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼đ̼ó̼”̼.̼

̼”̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼đ̼á̼n̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼O̼m̼a̼n̼”̼,̼ ̼H̼L̼V̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼

̼L̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼U̼2̼2̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼U̼2̼2̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼l̼ý̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼ấ̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼h̼o̼ ̼B̼ì̼n̼h̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼U̼2̼2̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼ấ̼y̼.̼ ̼U̼2̼2̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼U̼2̼3̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Á̼ ̼2̼0̼2̼2̼”̼.̼

̼”̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼ ̼W̼o̼r̼l̼d̼ ̼C̼u̼p̼ ̼2̼0̼2̼2̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼ù̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼b̼a̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼”̼,̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼”̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼O̼m̼a̼n̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ú̼c̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼.̼

̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼2̼-̼3̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼9̼0̼+̼5̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼8̼/̼1̼0̼.̼ ̼B̼à̼n̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼b̼ù̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼v̼ệ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼2̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼e̼t̼t̼e̼l̼.̼

̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ộ̼i̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼”̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ạ̼i̼”̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼”̼.̼

̼Đ̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼O̼m̼a̼n̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼,̼5̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼,̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼.̼

̼T̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼O̼m̼a̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼2̼3̼h̼ ̼(̼g̼i̼ờ̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼1̼0̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼S̼u̼l̼t̼a̼n̼ ̼Q̼a̼b̼o̼o̼s̼,̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ô̼ ̼M̼u̼s̼c̼a̼t̼.