Khán giả được vào sân Mỹ Đình cổ vũ thầy trò Park Hang-seo

Thể Thao

H̼a̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼-̼s̼e̼o̼ ̼ở̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼ ̼W̼o̼r̼l̼d̼ ̼C̼u̼p̼ ̼2̼0̼2̼2̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Á̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼3̼0̼%̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼ổ̼ ̼v̼ũ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ắ̼n̼ ̼đ̼o̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼V̼H̼-̼T̼T̼&̼D̼L̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼(̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼-̼1̼1̼)̼ ̼v̼à̼ ̼S̼a̼u̼d̼i̼ ̼A̼r̼a̼b̼i̼a̼ ̼(̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼-̼1̼1̼)̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼:̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼â̼n̼ ̼(̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼3̼0̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ố̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼)̼;̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼(̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼)̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼“̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼b̼o̼n̼g̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼k̼h̼é̼p̼ ̼k̼í̼n̼”̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼Ú̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼-̼9̼.̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼d̼ự̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼:̼ ̼Đ̼ã̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼đ̼ủ̼ ̼2̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼v̼ắ̼c̼-̼x̼i̼n̼ ̼(̼m̼ũ̼i̼ ̼2̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼1̼4̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ê̼n̼)̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼;̼ ̼C̼ó̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼â̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼7̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼;̼ ̼T̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼5̼K̼.̼

 

 

B̼a̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼d̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼t̼h̼i̼ể̼u̼ ̼1̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼…̼

̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼-̼s̼e̼o̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼x̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ổ̼ ̼v̼ũ̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼W̼o̼r̼l̼d̼ ̼C̼u̼p̼ ̼2̼0̼2̼2̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Á̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼B̼a̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼,̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼S̼a̼u̼d̼i̼ ̼A̼r̼a̼b̼i̼a̼ ̼1̼-̼3̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼2̼-̼3̼ ̼v̼à̼ ̼O̼m̼a̼n̼ ̼1̼-̼3̼.̼ ̼T̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼Ú̼c̼ ̼ở̼ ̼s̼â̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼0̼-̼1̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼s̼â̼n̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ổ̼ ̼v̼ũ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼.̼

 

 

P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼V̼F̼F̼ ̼C̼a̼o̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼V̼F̼F̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼é̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼â̼n̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼2̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼v̼ắ̼c̼-̼x̼i̼n̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼,̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼P̼C̼R̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼â̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼7̼2̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼5̼K̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼â̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼,̼…̼ ̼k̼è̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼B̼a̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼h̼ổ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼,̼ ̼s̼á̼t̼ ̼k̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼,̼…̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼n̼g̼ặ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼ở̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼”̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼-̼1̼0̼,̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ở̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ú̼p̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼2̼0̼2̼2̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Á̼.̼