Kiều nữ “ɴổ” là Công an, cháu gái Chủ tịch nước đi ʟừᴀ đảᴏ hàng chục tỷ

Sự Kiện

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼o̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼1̼0̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼M̼a̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼a̼n̼ ̼(̼4̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼a̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼L̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼m̼ạ̼o̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼.̼

 

 

L̼a̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼“̼c̼o̼n̼ ̼m̼ồ̼i̼”̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼h̼ù̼n̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼.̼Q̼.̼V̼ ̼(̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼)̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼4̼ ̼t̼ỉ̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼M̼a̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼a̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼3̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼s̼ổ̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼d̼ư̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼s̼ổ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼ỉ̼.̼ ̼C̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼L̼a̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼“̼v̼ỏ̼ ̼b̼ọ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼”̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼n̼.̼

̼M̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼h̼à̼m̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼M̼a̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼a̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

 

 

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼8̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼b̼ẫ̼y̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼o̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼g̼ì̼”̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼a̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼Q̼u̼á̼c̼h̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼i̼ễ̼u̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼T̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ở̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼9̼ ̼-̼1̼0̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼ậ̼y̼,̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼m̼à̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ồ̼ ̼b̼ị̼c̼h̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼e̼m̼ ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼ả̼”̼.̼

 

 

̼T̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ẫ̼y̼.̼ ̼T̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼.̼

̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼c̼ố̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼u̼n̼g̼,̼ ̼n̼é̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼”̼.̼

 

 

H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼l̼à̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼o̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼L̼a̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼2̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼T̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼1̼0̼,̼ ̼L̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼

 

 

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼C̼A̼O̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼.̼Q̼.̼V̼.̼ ̼–̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼M̼a̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼4̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼a̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼1̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼8̼8̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ạ̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼