Lật tẩy nữ Đại tá Công An “dởm”, vung tiền tỷ mua xe hơi tặng người tình

Tin Tức

M̼a̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼a̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼2̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼”̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ả̼n̼h̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼5̼7̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.̼
̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼-̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼M̼a̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼a̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼7̼)̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼G̼i̼ả̼n̼g̼ ̼V̼õ̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼a̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

 

̼M̼a̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼a̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼ố̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ạ̼o̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼v̼a̼y̼ ̼n̼ợ̼.̼

̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼M̼a̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼a̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼

̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼L̼a̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼3̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼s̼ổ̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼L̼a̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼k̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼s̼ổ̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼h̼ù̼n̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼

̼T̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼-̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼.̼

̼S̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼”̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼”̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼”̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ả̼n̼h̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼M̼a̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼a̼n̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼5̼7̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼…̼

 

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼2̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼2̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

̼L̼ừ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼a̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼a̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼5̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼ ̼”̼n̼ữ̼ ̼q̼u̼á̼i̼”̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼.̼Q̼.̼H̼.̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼M̼a̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼a̼n̼.̼

̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼.̼T̼.̼L̼.̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼v̼é̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼,̼ ̼M̼a̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼a̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼v̼é̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ầ̼y̼ ̼v̼é̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼v̼é̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼L̼a̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼

 

̼D̼ầ̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼,̼ ̼L̼a̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼G̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼L̼a̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼s̼ổ̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼g̼h̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼L̼a̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼L̼a̼n̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼3̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼”̼N̼ữ̼ ̼q̼u̼á̼i̼”̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼b̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼5̼,̼2̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼”̼t̼ặ̼n̼g̼”̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼3̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼2̼,̼2̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼.̼

̼Q̼u̼á̼ ̼v̼u̼i̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼o̼m̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼M̼a̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼v̼a̼y̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼”̼l̼ó̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼i̼á̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼v̼a̼y̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼ấ̼y̼.̼

̼”̼V̼ỏ̼ ̼b̼ọ̼c̼”̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼.̼Q̼.̼V̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼.̼H̼.̼ ̼(̼ở̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼M̼a̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼a̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼a̼n̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼M̼a̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼a̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼

̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼4̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼L̼a̼n̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼v̼a̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼.̼ ̼8̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼u̼a̼ ̼v̼é̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼”̼ô̼m̼”̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼L̼a̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼.̼ ̼t̼ừ̼ ̼5̼0̼-̼7̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼n̼h̼u̼ậ̼n̼.̼

 

̼D̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼L̼a̼n̼ ̼8̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼C̼h̼ỉ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼L̼a̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ă̼n̼ ̼n̼ỉ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼.̼ ̼v̼a̼y̼ ̼”̼n̼ó̼n̼g̼”̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼4̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼T̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼a̼y̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼L̼a̼n̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼a̼y̼ ̼”̼n̼ó̼n̼g̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼.̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼g̼i̼ụ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼L̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼u̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼s̼ổ̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼r̼ú̼t̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼.̼ ̼8̼8̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼v̼é̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼a̼y̼ ̼”̼n̼ó̼n̼g̼”̼,̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼h̼ế̼t̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼M̼a̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼a̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼.̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼.̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼n̼g̼ử̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼M̼a̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼a̼n̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ạ̼o̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼r̼a̼o̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼M̼a̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼a̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼2̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼v̼a̼y̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼L̼a̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼h̼ế̼t̼.̼