Lễ ɴʜậᴘ ǫᴜᴀɴ cố Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Trang trọng và đơn giản đúng di nguyện thầy

Tin Tức

C̼ố̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼u̼ệ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ê̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ị̼c̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

 

̼T̼h̼ể̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ố̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼T̼u̼ệ̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼-̼2̼3̼/̼1̼0̼,̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼ổ̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼V̼i̼ê̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼(̼c̼h̼ù̼a̼ ̼R̼á̼n̼g̼)̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼ã̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼.̼

̼T̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼
̼T̼ừ̼ ̼t̼ờ̼ ̼m̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼i̼,̼ ̼p̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ã̼o̼.̼ ̼N̼g̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼e̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼á̼c̼h̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ê̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼X̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼â̼y̼ ̼x̼a̼n̼h̼,̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼ị̼n̼h̼,̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼ả̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼ô̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼3̼0̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼r̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼r̼e̼.̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ệ̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼ấ̼y̼ ̼l̼ú̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼”̼t̼ự̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼ấ̼p̼”̼.̼ ̼G̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼i̼ ̼n̼ớ̼i̼,̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼s̼a̼n̼g̼,̼ ̼x̼â̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

 

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ị̼c̼h̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼o̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼d̼ụ̼:̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼T̼ổ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼l̼ễ̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼V̼i̼ê̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼ ̼p̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ế̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼à̼i̼ ̼d̼ò̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼i̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼.̼

̼T̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼

̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼y̼ ̼h̼o̼a̼ ̼t̼ư̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼g̼i̼à̼y̼ ̼d̼é̼p̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ổ̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼d̼â̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼l̼ễ̼ ̼p̼h̼ú̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼b̼á̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼g̼ọ̼n̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼(̼ở̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼í̼n̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼2̼1̼/̼1̼0̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ị̼c̼h̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼

 

̼”̼K̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼k̼í̼c̼h̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ụ̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼r̼à̼o̼ ̼r̼a̼,̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼.̼

̼M̼ỗ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼o̼,̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ý̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼h̼u̼ ̼(̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼ã̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼à̼ ̼h̼ụ̼t̼ ̼h̼ẫ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼õ̼i̼ ̼n̼i̼ế̼t̼ ̼b̼à̼n̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼i̼,̼ ̼p̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼u̼ệ̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼.̼

̼H̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ă̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ể̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼a̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼b̼á̼i̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼R̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ã̼o̼.̼ ̼C̼h̼ứ̼c̼ ̼s̼ắ̼c̼,̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ô̼ ̼“̼c̼ụ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼.̼

̼“̼K̼h̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ị̼c̼h̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼b̼ó̼n̼g̼.̼ ̼T̼ấ̼m̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼”̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼Đ̼ứ̼c̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼d̼ị̼
̼N̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼g̼ỡ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ủ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼V̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ấ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ị̼ ̼s̼ư̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼d̼ị̼,̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ự̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ụ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼á̼p̼.̼

 

̼“̼C̼ụ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼â̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼u̼ệ̼,̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼u̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ụ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼i̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ý̼ ̼l̼ẽ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ụ̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼v̼ị̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼l̼á̼n̼g̼,̼ ̼d̼ễ̼ ̼h̼i̼ể̼u̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼g̼ũ̼i̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼â̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼.̼

̼N̼h̼ắ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼l̼ễ̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ụ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ư̼ ̼v̼ã̼i̼,̼ ̼p̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ù̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼g̼ũ̼i̼.̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ư̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼a̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ị̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ủ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼g̼ũ̼i̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼“̼C̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼ụ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ụ̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼N̼ữ̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ẽ̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼,̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼i̼,̼ ̼p̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼d̼ị̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

 

̼”̼X̼i̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ủ̼”̼
̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼D̼ư̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼V̼ụ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼V̼ụ̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼(̼B̼a̼n̼ ̼T̼ô̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼)̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼7̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼ ̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼á̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼H̼á̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼R̼á̼n̼g̼.̼

̼“̼H̼ồ̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼g̼ậ̼p̼ ̼g̼h̼ề̼n̼h̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ụ̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼d̼ị̼,̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼ặ̼p̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼á̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ê̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼à̼y̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼a̼u̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼t̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼d̼ã̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼q̼u̼ê̼.̼

 

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ư̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼B̼á̼t̼ ̼N̼h̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼s̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ạ̼p̼ ̼c̼h̼í̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼7̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ư̼,̼ ̼c̼ố̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼S̼i̼ê̼u̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼l̼ễ̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼v̼ị̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼“̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ư̼a̼”̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼à̼y̼:̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼đ̼â̼u̼/̼V̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼â̼u̼ ̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼/̼V̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼õ̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼…̼

̼“̼H̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼ô̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ụ̼ ̼n̼é̼n̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ụ̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼u̼ệ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼a̼i̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼u̼ệ̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼d̼ị̼,̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ầ̼n̼.̼ ̼K̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼:̼ ̼”̼S̼u̼ố̼t̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼k̼i̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼l̼ợ̼i̼.̼.̼.̼ ̼X̼i̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼b̼ầ̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼”̼.̼