Lễ ᴛʀᴜʏ đɪệᴜ Đại lão Hòa thượng, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Phổ Tuệ

Sự Kiện

L̼ễ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ử̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼9̼h̼0̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼1̼0̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼(̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼9̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼T̼â̼n̼ ̼S̼ử̼u̼)̼.̼

̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

 

 

V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼T̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼V̼i̼ê̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼u̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼T̼u̼ệ̼,̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼9̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼4̼/̼1̼0̼ ̼(̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼9̼ ̼â̼m̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼T̼â̼n̼ ̼S̼ử̼u̼)̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼i̼,̼ ̼p̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼

̼L̼ễ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼u̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼V̼i̼ê̼n̼ ̼-̼ ̼B̼T̼V̼9̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼V̼T̼V̼c̼a̼b̼,̼ ̼S̼C̼T̼V̼,̼ ̼H̼T̼V̼…̼;̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼H̼P̼G̼V̼N̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼T̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼V̼i̼ê̼n̼,̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼S̼ự̼ ̼O̼n̼l̼i̼n̼e̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼B̼u̼t̼t̼a̼.̼ ̼

 

 

H̼i̼ệ̼n̼ ̼ê̼k̼i̼p̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼V̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼1̼0̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼,̼ ̼f̼l̼y̼c̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼í̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼ổ̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼V̼i̼ê̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼u̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼k̼i̼m̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼h̼á̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼ổ̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼V̼i̼ê̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼ã̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼

̼T̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼1̼0̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼õ̼i̼ ̼S̼a̼ ̼B̼à̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼8̼5̼ ̼h̼ạ̼ ̼l̼ạ̼p̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼â̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼h̼o̼ằ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼N̼g̼à̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

 

 

Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼â̼m̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼á̼p̼,̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼í̼ ̼v̼ẹ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼o̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼i̼,̼ ̼p̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼k̼ế̼t̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼m̼ ̼”̼Đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼-̼ ̼D̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼”̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼”̼H̼ộ̼ ̼q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼a̼n̼ ̼d̼â̼n̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼H̼u̼â̼n̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼H̼u̼â̼n̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ộ̼c̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼N̼h̼ì̼,̼ ̼H̼u̼â̼n̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼;̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼,̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼ỷ̼ ̼b̼a̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼T̼T̼Q̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

̼L̼à̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼m̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼b̼ầ̼n̼,̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼đ̼ạ̼o̼,̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼s̼á̼c̼h̼,̼ ̼t̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼m̼á̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ố̼n̼,̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼ị̼n̼h̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼