Mặt trận Tổ quốc Nghệ An tặng công nhân nghèo Hà Giang xe máy để về quê

Tin Tức

K̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼L̼ư̼u̼,̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ừ̼ ̼M̼í̼ ̼C̼h̼ơ̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼M̼T̼T̼Q̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼.̼
̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼à̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼7̼/̼1̼0̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ừ̼ ̼M̼í̼ ̼C̼h̼ơ̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼ủ̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼L̼ư̼u̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼


̼M̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼T̼ổ̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼
̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼M̼T̼T̼Q̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼P̼.̼V̼
̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼,̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼M̼T̼T̼Q̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼ơ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼x̼e̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ũ̼ ̼n̼á̼t̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼.̼0̼0̼0̼ ̼k̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼.̼
̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼ơ̼,̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼M̼T̼T̼Q̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼1̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ộ̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼-̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼T̼ổ̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼6̼0̼0̼ ̼k̼m̼.̼

̼B̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼M̼T̼T̼Q̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼ơ̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼1̼0̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼m̼e̼n̼,̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼.̼.̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼.̼0̼0̼0̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼L̼ư̼u̼,̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼,̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼.̼.̼.̼”̼.̼/̼.̼