Mẹ Đan Chổi Đót Nuôi Con Trai мù lòa Giành học bổng 2,2 Tỷ Từ Đại Học Anh Quốc: Kỳ Tích Từ Đôi Tay ‘Biết Đọc’

Việc tử tế

L̼ê̼n̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼õ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼c̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ù̼.̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼h̼ ̼s̼a̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼

̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼

̼C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼0̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼2̼A̼2̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼C̼a̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼)̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼s̼â̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼L̼ộ̼c̼.̼ ̼C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼4̼0̼m̼2̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼e̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼.̼M̼ẹ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼S̼e̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼6̼)̼ ̼g̼â̼y̼ ̼g̼ộ̼c̼,̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼t̼r̼u̼â̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼S̼e̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼3̼)̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ù̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

̼H̼ỏ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ố̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼S̼e̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼m̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼

̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ờ̼ ̼d̼ầ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼S̼e̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼õ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼c̼.̼

̼Sa̼u̼ ̼4̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼m̼ổ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ù̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼.̼

 

 

̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼h̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼á̼n̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼s̼u̼y̼ ̼s̼ụ̼p̼.̼ ̼Đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼à̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ù̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼

̼R̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼í̼t̼ ̼s̼à̼o̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼ ̼c̼ằ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼S̼e̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼đ̼a̼n̼ ̼c̼h̼ổ̼i̼ ̼đ̼ó̼t̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼b̼á̼n̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼h̼ổ̼i̼ ̼đ̼ó̼t̼ ̼d̼ù̼m̼.̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼a̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ố̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ặ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼l̼ứ̼a̼.

̼G̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼4̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼à̼n̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ư̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼S̼e̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ơ̼m̼ ̼r̼ớ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.

 

 

̼U̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼ọ̼c̼

̼M̼ắ̼t̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼m̼ù̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼á̼n̼g̼.̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼M̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼e̼m̼ ̼“̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ọ̼c̼”̼.̼ ̼Đ̼ổ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼4̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼i̼n̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼i̼á̼ ̼2̼,̼2̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼F̼u̼l̼b̼r̼i̼g̼h̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼â̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼.

̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ù̼ ̼e̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ô̼ ̼đ̼ù̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼à̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼c̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ọ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼.

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼á̼c̼ ̼m̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼.̼ ̼E̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ố̼i̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼t̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼“̼đ̼ọ̼c̼”̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼t̼a̼y̼.

 

 

̼S̼u̼ố̼t̼ ̼1̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼.̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼s̼ụ̼c̼ ̼s̼ô̼i̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼M̼ắ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ù̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼ề̼m̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ờ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼K̼h̼á̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼.

̼“̼Q̼u̼ỹ̼ ̼K̼h̼á̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼m̼ ̼t̼h̼ị̼,̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼.̼ ̼Q̼u̼ỹ̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼5̼0̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼e̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼c̼ử̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼e̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼F̼u̼l̼b̼r̼i̼g̼h̼t̼”̼ ̼–̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.

 

 

̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼/̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼F̼u̼l̼b̼r̼i̼g̼h̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ổ̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼5̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ợ̼i̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ỡ̼ ̼ò̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼i̼á̼ ̼2̼,̼2̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.

̼“̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼e̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼à̼i̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼”̼ ̼–̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼S̼e̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼4̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼2̼h̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼â̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.

̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼e̼m̼a̼i̼l̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ổ̼n̼g̼.

̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼ẻ̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ổ̼i̼ ̼s̼á̼o̼ ̼k̼h̼á̼ ̼h̼a̼y̼.

̼“̼Ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼s̼a̼y̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼e̼m̼”̼ ̼-̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼.