Miền Trung: Giải cứu hàng trăm học sinh mắc kẹt trong ngôi trường bị nước lũ bủa vây

Tin Tức

‘̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼â̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼m̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼8̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼D̼-̼Đ̼T̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼’̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼N̼h̼â̼n̼,̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼)̼ ̼k̼ể̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼-̼1̼0̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼N̼h̼â̼n̼,̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼ ̼(̼T̼P̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼.̼

 

̼S̼á̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼6̼2̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼6̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼6̼ ̼l̼ớ̼p̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼1̼,̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼â̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼.̼

 

̼“̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼â̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼m̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼8̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼D̼-̼Đ̼T̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼e̼m̼”̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼N̼h̼â̼n̼,̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

 

̼T̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼P̼C̼C̼C̼ ̼v̼à̼ ̼C̼N̼C̼H̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼a̼o̼,̼ ̼p̼h̼a̼o̼ ̼b̼è̼,̼ ̼á̼o̼ ̼p̼h̼a̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼(̼5̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼2̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼Ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼s̼â̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼â̼u̼ ̼d̼à̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼”̼.̼

 

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ũ̼ ̼b̼ủ̼a̼ ̼v̼â̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ũ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼L̼ê̼ ̼L̼ợ̼i̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼u̼ệ̼,̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼9̼…̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼