Miền Trung mưa lớn kỷ lục, 3 ngư dân ᴍấᴛ ᴛíᴄʜ ở cửa biển Sa Cần

Tin Tức

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ờ̼ ̼c̼h̼è̼o̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ú̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼á̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ũ̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼à̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼S̼a̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼x̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼
̼B̼á̼̼o̼ ̼T̼i̼n̼ ̼T̼ứ̼̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼v̼à̼̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼1̼0̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼)̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼S̼a̼ ̼C̼ầ̼n̼.̼

 

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼h̼2̼0̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ù̼̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼̼y̼,̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼6̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼N̼.̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼7̼)̼,̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼S̼.̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼7̼)̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼è̼o̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼á̼ ̼Q̼N̼g̼ ̼9̼0̼7̼5̼5̼ ̼T̼S̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼e̼o̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼S̼a̼ ̼C̼ầ̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼à̼u̼.̼ ̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ờ̼ ̼c̼h̼è̼o̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ú̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼á̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ũ̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼à̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼S̼a̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼x̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

 

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼Đ̼ồ̼n̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼̼o̼ ̼T̼i̼ề̼̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼â̼u̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼e̼o̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼S̼a̼ ̼C̼ầ̼n̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼i̼ ̼T̼h̼ứ̼̼c̼ ̼T̼r̼ư̼̣̼c̼ ̼T̼u̼y̼ế̼̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼U̼n̼g̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼i̼ề̼n̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼h̼2̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼1̼0̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ũ̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

 

̼”̼B̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼è̼o̼ ̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ú̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼n̼e̼o̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼S̼a̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ũ̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ô̼i̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼T̼ố̼i̼ ̼2̼3̼/̼1̼0̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼á̼n̼ ̼9̼6̼5̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼.̼0̼0̼0̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼l̼ũ̼.̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼d̼i̼ ̼d̼ờ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼5̼0̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼1̼5̼0̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼V̼ă̼n̼,̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼T̼r̼à̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼á̼n̼ ̼2̼1̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼ ̼n̼ú̼i̼.̼

̼M̼ư̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼à̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼T̼r̼à̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼è̼o̼ ̼E̼o̼ ̼C̼h̼i̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼T̼r̼à̼ ̼N̼h̼a̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼à̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼m̼é̼t̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼g̼ã̼y̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼9̼0̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼.̼2̼0̼0̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼3̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼r̼à̼ ̼H̼u̼y̼n̼h̼,̼ ̼T̼r̼à̼ ̼V̼â̼n̼,̼ ̼C̼à̼ ̼Đ̼a̼m̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼à̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼