‘Nếu không phải thầy Park cầm quân, có khi đội tuyển Việt Nam đã toang hẳn rồi’

Thể Thao

Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼4̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼ ̼W̼o̼r̼l̼d̼ ̼C̼u̼p̼ ̼2̼0̼2̼2̼.̼
̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼D̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼–̼ ̼d̼ĩ̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼b̼i̼ ̼đ̼á̼t̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼3̼ ̼b̼à̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼3̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼é̼p̼ ̼v̼ế̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼.̼ ̼V̼ò̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼ ̼W̼o̼r̼l̼d̼ ̼C̼u̼p̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼â̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼â̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼Đ̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼“̼p̼h̼ù̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼”̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼b̼a̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼”̼.

 

̼B̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼:̼ ̼“̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼o̼ ̼s̼á̼n̼h̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼x̼a̼,̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼U̼z̼b̼e̼k̼i̼s̼t̼a̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼A̼s̼i̼a̼n̼ ̼C̼u̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼é̼ ̼d̼ự̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼3̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼ ̼W̼o̼r̼l̼d̼ ̼C̼u̼p̼ ̼2̼0̼2̼2̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ở̼ ̼A̼s̼i̼a̼n̼ ̼C̼u̼p̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼h̼ã̼n̼h̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼.̼

 

̼T̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼a̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼b̼à̼i̼,̼ ̼c̼ù̼n̼ ̼b̼à̼i̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ắ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼ở̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Á̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Á̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼q̼u̼â̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼o̼a̼n̼g̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼s̼ủ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ỡ̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼,̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼n̼á̼t̼ ̼v̼ụ̼n̼”̼.̼

 

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼h̼ủ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼ọ̼,̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼i̼a̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼H̼L̼V̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼H̼L̼V̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼m̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼.̼

̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼V̼-̼L̼e̼a̼g̼u̼e̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ă̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ó̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼.̼ ̼T̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼à̼i̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼.̼ ̼H̼ã̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼ ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ự̼c̼,̼ ̼b̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼”̼.̼