Nhờ U23 Lào ‘tặng’ vé mới được vào VCK, U23 Thái Lan vẫn ăn mừng như vô địch châu Á

Thể Thao

C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼3̼-̼2̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼2̼3̼ ̼L̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼U̼2̼3̼ ̼M̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ổ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼U̼2̼3̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼v̼é̼ ̼d̼ự̼ ̼V̼C̼K̼ ̼U̼2̼3̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Á̼ ̼2̼0̼2̼2̼.̼ ̼B̼H̼L̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼x̼ứ̼ ̼C̼h̼ù̼a̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼p̼h̼ấ̼n̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼.̼

̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼U̼2̼3̼ ̼M̼a̼l̼a̼y̼s̼i̼a̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼U̼2̼3̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼U̼2̼3̼ ̼L̼à̼o̼ ̼ở̼ ̼m̼à̼n̼ ̼đ̼ọ̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼U̼2̼3̼ ̼M̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ổ̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼J̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼U̼2̼3̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Á̼ ̼2̼0̼2̼2̼.̼

̼T̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼m̼ở̼.̼ ̼U̼2̼3̼ ̼L̼à̼o̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼6̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼o̼u̼p̼h̼a̼c̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼đ̼ề̼n̼.̼

 

̼P̼h̼ú̼t̼ ̼2̼2̼,̼ ̼U̼2̼3̼ ̼M̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ổ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼ỡ̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼1̼-̼1̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼U̼2̼3̼ ̼M̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ổ̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼2̼-̼1̼.̼

̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼í̼t̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼o̼i̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ỷ̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼-̼2̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼7̼5̼,̼ ̼B̼o̼u̼p̼h̼a̼c̼h̼a̼n̼h̼ ̼g̼h̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼ấ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ỷ̼ ̼s̼ố̼ ̼3̼-̼2̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼U̼2̼3̼ ̼L̼à̼o̼.̼

̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼3̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼U̼2̼3̼ ̼L̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼U̼2̼3̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Á̼.̼

̼C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼U̼2̼3̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼v̼é̼ ̼d̼ự̼ ̼V̼C̼K̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼x̼ứ̼ ̼s̼ở̼ ̼C̼h̼ù̼a̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼1̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ì̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼4̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼U̼2̼3̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼h̼ì̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼v̼é̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼d̼ự̼ ̼V̼C̼K̼ ̼U̼2̼3̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Á̼ ̼2̼0̼2̼2̼.̼

 

̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼4̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼U̼2̼3̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼v̼é̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼d̼ự̼ ̼V̼C̼K̼ ̼U̼2̼3̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Á̼.̼ ̼Ở̼ ̼3̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ứ̼ ̼k̼ế̼t̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼h̼ọ̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ở̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼â̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼(̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼)̼.̼

 

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼U̼2̼3̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼,̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Á̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼v̼é̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼d̼ự̼ ̼V̼C̼K̼ ̼U̼2̼3̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Á̼ ̼2̼0̼2̼2̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼U̼2̼3̼ ̼M̼a̼l̼a̼y̼s̼i̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼v̼é̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼d̼ự̼ ̼V̼C̼K̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼J̼.̼

̼K̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Á̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼v̼é̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼U̼2̼3̼ ̼M̼y̼a̼n̼m̼a̼r̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼/̼1̼1̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼U̼2̼3̼ ̼L̼à̼o̼ ̼v̼à̼ ̼U̼2̼3̼ ̼M̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ổ̼ ̼k̼h̼é̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼U̼2̼3̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼p̼h̼ấ̼n̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼ọ̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼.̼