Niềm tự hào Thu Nhi tâm sự đầy xúc động: Em muốn thế giới biết người Việt Nam cũng có thể Vô Địch Thế Giới

Uncategorized

T̼a̼y̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼N̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼a̼i̼ ̼W̼B̼O̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼.

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼1̼0̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼N̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼E̼t̼s̼u̼k̼o̼ ̼T̼a̼d̼a̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼a̼i̼ ̼W̼B̼O̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼o̼x̼i̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼N̼ữ̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼6̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼r̼ớ̼m̼ ̼l̼ệ̼,̼ ̼h̼ô̼ ̼v̼a̼n̼g̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼”̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼f̼a̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.

 

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼T̼h̼u̼ ̼N̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼”̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼,̼ ̼e̼m̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼õ̼ ̼đ̼à̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼a̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼”̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼T̼h̼u̼ ̼N̼h̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼6̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ừ̼.̼

 

̼”̼M̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼đ̼a̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼â̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ừ̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼C̼á̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ô̼i̼”̼,̼ ̼T̼h̼u̼ ̼N̼h̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼T̼h̼u̼ ̼N̼h̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼.

 

̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼u̼ ̼N̼h̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼a̼i̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼:̼ ̼E̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼à̼n̼ ̼s̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼é̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼T̼h̼u̼ ̼N̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼.̼ ̼”̼E̼m̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼.̼ ̼E̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼ ̼E̼m̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼à̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼1̼0̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼e̼m̼ ̼x̼i̼n̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼e̼m̼”̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ề̼m̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼T̼h̼u̼ ̼N̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼T̼a̼d̼a̼ ̼-̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼4̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼T̼h̼u̼ ̼N̼h̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼à̼i̼.̼

 

̼”̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼(̼T̼a̼d̼a̼)̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼à̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼E̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼”̼.

̼T̼h̼u̼ ̼N̼h̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼.̼ ̼Ở̼ ̼s̼â̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼d̼ư̼,̼ ̼T̼h̼u̼ ̼N̼h̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼H̼C̼V̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼2̼0̼1̼8̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼C̼u̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼C̼â̼u̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼0̼1̼9̼.

̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼N̼h̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼õ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼a̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼W̼B̼O̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼Á̼ ̼-̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼1̼9̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼u̼ ̼N̼h̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.