𝕹ó𝖓𝖌: 𝕶𝖍ở𝖎 𝖙ố 𝕲𝖎á𝖒 đố𝖈 𝕭ệ𝖓𝖍 𝖛𝖎ệ𝖓 𝕭ạ𝖈𝖍 𝕸𝖆𝖎 để đ𝖎ề𝖚 𝖙𝖗𝖆 𝖑𝖎ê𝖓 𝖖𝖚𝖆𝖓 đế𝖓 𝖛ụ ‘𝖙𝖍ổ𝖎 𝖌𝖎á’ 𝖙𝖍𝖎ế𝖙 𝖇ị 𝖞 𝖙ế

Tin Tức

 

Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼M̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼”̼t̼h̼ổ̼i̼ ̼g̼i̼á̼”̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼V̼ ̼T̼i̼m̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼
̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼1̼/̼1̼0̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼V̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼”̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼2̼2̼2̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼.̼

̼C̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼(̼C̼0̼3̼)̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼.̼

̼C̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼L̼ệ̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼6̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼.̼ ̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼V̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼/̼1̼0̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼

 

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼

̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼C̼0̼3̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼”̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼”̼,̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼i̼m̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼/̼1̼/̼1̼9̼6̼7̼,̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼,̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼y̼ ̼k̼h̼o̼a̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼M̼a̼i̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ổ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼i̼m̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼X̼I̼V̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼Đ̼B̼Q̼H̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼X̼V̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼5̼,̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼c̼ử̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼M̼a̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ử̼ ̼d̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼v̼à̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼c̼ử̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼i̼m̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼(̼C̼0̼3̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼i̼m̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼Ủ̼y̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼M̼u̼a̼ ̼s̼ắ̼m̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼ổ̼ ̼C̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼ổ̼ ̼T̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼C̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼A̼I̼C̼ ̼-̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼ư̼,̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ắ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼.̼

̼C̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼5̼,̼ ̼C̼0̼3̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼”̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼2̼2̼2̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼:̼

̼1̼.̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼6̼1̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼M̼u̼a̼ ̼s̼ắ̼m̼,̼ ̼T̼ổ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼T̼ổ̼ ̼T̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼i̼m̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼

̼2̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼6̼9̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼K̼ế̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼Ủ̼y̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼M̼u̼a̼ ̼s̼ắ̼m̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼ổ̼ ̼T̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼i̼m̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼

̼3̼.̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼6̼0̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼V̼ậ̼t̼ ̼t̼ư̼,̼ ̼Ủ̼y̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ắ̼m̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼ổ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼i̼m̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼

̼4̼.̼ ̼N̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼0̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼V̼ậ̼t̼ ̼t̼ư̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼ổ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼i̼m̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼

̼5̼.̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼6̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼A̼I̼C̼ ̼-̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

̼6̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼2̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼k̼i̼ê̼m̼ ̼K̼ế̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼

̼7̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼9̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼C̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼A̼I̼C̼-̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼7̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼H̼u̼y̼ ̼L̼ậ̼p̼ ̼(̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼C̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼)̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼(̼k̼ế̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼.̼