Nóng: Đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng tử thần ở Asian Cup 2022

Thể Thao

K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼,̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼,̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼M̼y̼a̼n̼m̼a̼r̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼C̼K̼ ̼A̼s̼i̼a̼n̼ ̼C̼u̼p̼ ̼2̼0̼2̼2̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼t̼h̼ă̼m̼,̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ở̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼C̼,̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼,̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼M̼y̼a̼n̼m̼a̼r̼.̼ ̼B̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼H̼L̼V̼ ̼M̼a̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼l̼ụ̼c̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼M̼y̼a̼n̼m̼a̼r̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ễ̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼

̼Ở̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼H̼L̼V̼ ̼M̼a̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼,̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼A̼u̼s̼t̼r̼a̼l̼i̼a̼.̼

 

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼ở̼ ̼V̼C̼K̼,̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼ấ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼A̼s̼i̼a̼n̼ ̼C̼u̼p̼ ̼n̼ữ̼ ̼2̼0̼2̼2̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼1̼6̼-̼0̼ ̼M̼a̼l̼d̼i̼v̼e̼s̼ ̼v̼à̼ ̼7̼-̼0̼ ̼T̼a̼j̼i̼k̼i̼s̼t̼a̼n̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼8̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼A̼s̼i̼a̼n̼ ̼C̼u̼p̼ ̼n̼ữ̼ ̼2̼0̼2̼2̼,̼ ̼1̼2̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼3̼ ̼b̼ả̼n̼g̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼4̼ ̼đ̼ộ̼i̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ì̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼g̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ứ̼ ̼k̼ế̼t̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼A̼u̼s̼t̼r̼a̼l̼i̼a̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼T̼o̼p̼ ̼5̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼A̼s̼i̼a̼n̼ ̼C̼u̼p̼ ̼2̼0̼2̼2̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼d̼ự̼ ̼W̼o̼r̼l̼d̼ ̼C̼u̼p̼ ̼2̼0̼2̼3̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼ở̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼6̼.̼

 

̼B̼ố̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼á̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼d̼ự̼ ̼W̼o̼r̼l̼d̼ ̼C̼u̼p̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ứ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼p̼l̼a̼y̼-̼o̼f̼f̼.̼ ̼M̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼o̼p̼ ̼5̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼v̼é̼ ̼d̼ự̼ ̼W̼o̼r̼l̼d̼ ̼C̼u̼p̼ ̼n̼ữ̼ ̼2̼0̼2̼3̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼A̼u̼s̼t̼r̼a̼l̼i̼a̼ ̼v̼à̼ ̼N̼e̼w̼ ̼Z̼e̼a̼l̼a̼n̼d̼.̼

̼A̼F̼C̼ ̼A̼s̼i̼a̼n̼ ̼C̼u̼p̼ ̼n̼ữ̼ ̼2̼0̼2̼2̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼1̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼6̼/̼2̼/̼2̼0̼2̼2̼.̼

̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼N̼h̼ư̼:̼ ̼’̼Đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼’̼

̼L̼á̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼m̼a̼y̼ ̼r̼ủ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼C̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼M̼y̼a̼n̼m̼a̼r̼,̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼H̼L̼V̼ ̼M̼a̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼A̼s̼i̼a̼n̼ ̼C̼u̼p̼ ̼2̼0̼2̼2̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼,̼ ̼d̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼1̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼6̼/̼2̼/̼2̼0̼2̼2̼.̼

 

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼b̼ã̼,̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼

̼”̼C̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼”̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼r̼ộ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼n̼ữ̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼C̼h̼â̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼n̼u̼ố̼i̼:̼

 

̼”̼C̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼n̼u̼ố̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼ở̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼M̼y̼a̼n̼m̼a̼r̼,̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼ở̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ỹ̼ ̼l̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼”̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼t̼h̼ă̼m̼,̼ ̼H̼L̼V̼ ̼M̼a̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼d̼ù̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼:̼

̼”̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼â̼y̼ ̼t̼r̼ờ̼,̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼M̼y̼a̼n̼m̼a̼r̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼á̼ ̼p̼l̼a̼y̼-̼o̼f̼f̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼u̼a̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼”̼,̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼q̼u̼â̼n̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼1̼1̼,̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼,̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼.̼