Nóng: Nữ đại gia ngành du lịch mời Hồ Văn Cường ký hợp đồng 8 tỷ, tặng luôn căn hộ 5,8 tỷ

Tin Tức

H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼C̼E̼O̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ổ̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼1̼8̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼á̼t̼ ̼x̼ê̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼á̼t̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼V̼i̼e̼t̼N̼a̼m̼ ̼I̼d̼o̼l̼ ̼K̼i̼d̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼F̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼,̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼i̼k̼e̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼Y̼o̼u̼t̼u̼b̼e̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼5̼5̼7̼.̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼–̼ ̼8̼.̼9̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼Đ̼a̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼p̼h̼ủ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼ơ̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼u̼ố̼n̼.̼

̼D̼ù̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼

 

 

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼u̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼ ̼–̼ ̼C̼E̼O̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼D̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Á̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼F̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼x̼a̼n̼h̼,̼ ̼“̼b̼à̼ ̼t̼r̼ù̼m̼”̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼n̼g̼ỏ̼ ̼ý̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼“̼X̼a̼ ̼Q̼u̼ê̼”̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼c̼á̼t̼ ̼x̼ê̼ ̼8̼ ̼t̼ỷ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼8̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼C̼E̼O̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼8̼.̼8̼ ̼t̼ỷ̼ ̼k̼è̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼1̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼5̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ô̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼Đ̼í̼n̼h̼ ̼k̼è̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼

 

 

̼B̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼C̼ầ̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ỹ̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼,̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼đ̼ủ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼8̼.̼8̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼v̼n̼d̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼i̼á̼ ̼5̼.̼8̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼v̼n̼d̼

̼V̼u̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼:̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼,̼ ̼d̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼d̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Á̼”̼

 

 

̼K̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼D̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Á̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ấ̼n̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼1̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ẩ̼m̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼a̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼d̼r̼a̼m̼a̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼k̼3̼.̼

 

 

̼D̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ị̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼C̼E̼O̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼D̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Á̼.̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼ặ̼t̼ ̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼“̼đ̼ấ̼n̼g̼ ̼m̼à̼y̼ ̼r̼â̼u̼”̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼m̼ũ̼ ̼t̼h̼á̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼.̼

̼S̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼–̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼K̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼–̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼.̼

̼N̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼8̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼é̼n̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼X̼a̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼,̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼k̼ỳ̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼

̼L̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼a̼ ̼x̼ứ̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Á̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ả̼n̼g̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼,̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼,̼ ̼d̼i̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼d̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼.

 

 

̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼7̼,̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ị̼p̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼ố̼i̼,̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼.̼

̼G̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼á̼t̼ ̼k̼h̼a̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼1̼ ̼c̼h̼i̼ ̼n̼h̼á̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼

 

 

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼/̼1̼0̼,̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼ ̼–̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼Đ̼Q̼T̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼T̼M̼C̼P̼ ̼B̼ư̼u̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼(̼L̼i̼e̼n̼V̼i̼e̼t̼P̼o̼s̼t̼B̼a̼n̼k̼ ̼–̼ ̼L̼P̼B̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼E̼k̼i̼p̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼T̼h̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼D̼a̼n̼h̼ ̼c̼a̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼.̼ ̼V̼ị̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼h̼ổ̼ ̼l̼ộ̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

 

 

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼o̼p̼ ̼1̼0̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼s̼à̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼M̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼D̼a̼n̼h̼ ̼C̼a̼ ̼N̼h̼ạ̼c̼ ̼S̼ỹ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ố̼ ̼C̼a̼ ̼S̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼C̼a̼ ̼S̼ỹ̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼E̼k̼i̼p̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼o̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼v̼ì̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼ố̼.̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼e̼k̼i̼p̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼3̼ ̼D̼a̼n̼h̼ ̼C̼a̼ ̼N̼h̼ạ̼c̼ ̼S̼ỹ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼.̼ ̼K̼h̼ó̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼ ̼c̼a̼ ̼h̼á̼t̼.̼ ̼V̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼”̼

 

 

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼5̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼ở̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼i̼a̼.

 

 

̼A̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼a̼ ̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼a̼o̼ ̼h̼ụ̼t̼ ̼h̼a̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼

̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼h̼ợ̼p̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼s̼ư̼.̼ ̼S̼ẵ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼p̼i̼a̼n̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.