Nóng: Trọng tài trận Việt Nam vs Oman bị LĐBĐ Châu Á kỷ luật

Thể Thao

T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼s̼ ̼O̼m̼a̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼A̼F̼C̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼k̼h̼o̼á̼t̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼1̼-̼3̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼O̼m̼a̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼4̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼W̼o̼r̼l̼d̼ ̼C̼u̼p̼ ̼2̼0̼2̼2̼.

 

 

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼-̼s̼e̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼M̼o̼h̼a̼m̼m̼a̼d̼ ̼M̼a̼k̼h̼a̼d̼m̼e̼h̼.̼

̼P̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼S̼a̼l̼i̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ờ̼ ̼A̼l̼ ̼A̼i̼n̼ ̼S̼p̼o̼r̼t̼s̼ ̼P̼o̼r̼t̼a̼l̼ ̼(̼Ả̼ ̼R̼ậ̼p̼ ̼X̼ê̼ ̼Ú̼t̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼v̼ị̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼O̼m̼a̼n̼.̼

̼“̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼A̼F̼C̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼4̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼W̼o̼r̼l̼d̼ ̼C̼u̼p̼ ̼2̼0̼2̼2̼.̼

̼Q̼u̼a̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼F̼I̼F̼A̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼”̼.̼

̼P̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ờ̼ ̼A̼l̼ ̼A̼i̼n̼ ̼S̼p̼o̼r̼t̼a̼l̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼“̼C̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼M̼a̼k̼h̼a̼d̼m̼e̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼A̼F̼C̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼s̼ơ̼ ̼b̼ộ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼k̼h̼á̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼d̼o̼ ̼n̼ữ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼.̼

 

 

̼V̼ò̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼W̼o̼r̼l̼d̼ ̼C̼u̼p̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼A̼F̼C̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼s̼ ̼O̼m̼a̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼a̼k̼h̼a̼d̼m̼e̼h̼”̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼O̼m̼a̼n̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼1̼2̼/̼1̼0̼,̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼M̼o̼h̼a̼m̼m̼a̼d̼ ̼M̼a̼k̼h̼a̼d̼m̼e̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼-̼s̼e̼o̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ợ̼i̼.̼

̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼đ̼ề̼n̼,̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼g̼h̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼ỷ̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ệ̼ ̼M̼o̼h̼s̼i̼n̼ ̼A̼l̼ ̼K̼h̼a̼i̼d̼i̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼4̼9̼ ̼“̼v̼ị̼ ̼v̼u̼a̼ ̼á̼o̼ ̼đ̼e̼n̼”̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼V̼A̼R̼ ̼g̼â̼y̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼4̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼W̼o̼r̼l̼d̼ ̼C̼u̼p̼ ̼2̼0̼2̼2̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Á̼,̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼B̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼1̼1̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼â̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼5̼.̼