“Phép màu” của thầy Park gặp trắc trở: Lời giải nằm trong tay của bầu Đức ?

Thể Thao

L̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼-̼s̼e̼o̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ạ̼i̼.̼

 

̼G̼i̼ớ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼”̼p̼h̼é̼p̼ ̼m̼à̼u̼”̼

̼K̼h̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼-̼s̼e̼o̼,̼ ̼b̼á̼o̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼à̼ ̼”̼p̼h̼é̼p̼ ̼m̼à̼u̼”̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼r̼ự̼c̼ ̼r̼ỡ̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Á̼,̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼á̼m̼ ̼m̼ơ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼x̼a̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼,̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼á̼o̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼ ̼W̼o̼r̼l̼d̼ ̼C̼u̼p̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼m̼ố̼c̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼-̼s̼e̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼u̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼ệ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼.̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼4̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼

 

̼D̼ù̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼a̼y̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼S̼a̼o̼ ̼V̼à̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼V̼ò̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼ ̼W̼o̼r̼l̼d̼ ̼C̼u̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼l̼à̼ ̼”̼m̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼h̼ứ̼a̼”̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼P̼a̼r̼k̼.̼ ̼L̼i̼ệ̼u̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼?̼

̼N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼a̼i̼,̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼a̼i̼,̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼-̼s̼e̼o̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼”̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ý̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼”̼.̼

̼Đ̼â̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼.̼L̼e̼a̼g̼u̼e̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼t̼h̼ắ̼c̼ ̼m̼ắ̼c̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼-̼s̼e̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼B̼ộ̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼.̼

̼C̼ầ̼m̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼C̼L̼B̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼C̼L̼B̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼í̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼H̼L̼V̼ ̼K̼i̼a̼t̼i̼s̼u̼k̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼C̼h̼u̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼i̼ê̼m̼.̼

̼V̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼”̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼”̼,̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ễ̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼ ̼x̼a̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼A̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼ồ̼ ̼3̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼ệ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼v̼í̼ ̼d̼ụ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼4̼-̼2̼-̼3̼-̼1̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼ý̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼ả̼o̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ộ̼t̼ ̼x̼á̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼.̼

 

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼-̼s̼e̼o̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼M̼i̼u̼r̼a̼ ̼h̼a̼y̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼đ̼á̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼à̼n̼ ̼”̼đ̼ặ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼s̼”̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼a̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ả̼ ̼m̼ô̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼t̼i̼q̼u̼i̼-̼t̼a̼c̼a̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼ă̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Á̼.̼

̼N̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼-̼s̼e̼o̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼”̼3̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼ệ̼”̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼n̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼l̼ẽ̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼ ̼W̼o̼r̼l̼d̼ ̼C̼u̼p̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼á̼o̼ ̼đ̼ỏ̼.̼

̼C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼W̼o̼r̼l̼d̼ ̼C̼u̼p̼

̼Đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ò̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼g̼ặ̼p̼,̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼C̼L̼B̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ứ̼a̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼ở̼ ̼3̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼Đ̼ứ̼c̼.̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼A̼G̼L̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼:̼ ̼C̼h̼ú̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼ở̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼v̼ấ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼:̼ ̼”̼H̼A̼G̼L̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼é̼m̼ ̼đ̼á̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼H̼A̼G̼L̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼B̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼s̼a̼o̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼C̼L̼B̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼C̼L̼B̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼5̼,̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼C̼L̼B̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼”̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼M̼i̼t̼o̼ ̼H̼o̼l̼l̼y̼h̼o̼c̼k̼,̼ ̼I̼n̼c̼h̼e̼o̼n̼ ̼U̼n̼i̼t̼e̼d̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼S̼i̼n̼t̼ ̼T̼r̼u̼i̼d̼e̼n̼s̼e̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼k̼h̼o̼á̼c̼ ̼á̼o̼ ̼Y̼o̼k̼o̼h̼a̼m̼a̼ ̼F̼C̼,̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼a̼i̼ ̼L̼e̼a̼g̼u̼e̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼g̼i̼á̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ề̼m̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼H̼L̼V̼ ̼K̼i̼a̼t̼i̼s̼u̼k̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼A̼G̼L̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼N̼ú̼i̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼”̼Z̼i̼c̼o̼ ̼T̼h̼á̼i̼”̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼”̼d̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼”̼.̼ ̼

 

̼H̼ọ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Á̼ ̼ở̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼,̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼A̼F̼F̼ ̼C̼u̼p̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼H̼A̼G̼L̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼.̼L̼e̼a̼g̼u̼e̼ ̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ử̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼H̼L̼V̼ ̼K̼i̼a̼t̼i̼s̼u̼k̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼:̼ ̼”̼L̼ứ̼a̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼A̼G̼L̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼1̼-̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼u̼ố̼n̼ ̼n̼ắ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼ ̼Đ̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼ ̼N̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼â̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼”̼.̼

̼Đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼r̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ý̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼à̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼7̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼V̼F̼F̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼-̼s̼e̼o̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼ở̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ộ̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼t̼ả̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼ ̼x̼a̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼á̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼r̼u̼i̼ ̼r̼è̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼.̼L̼e̼a̼g̼u̼e̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ò̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ứ̼a̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼à̼o̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼v̼ọ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼C̼L̼B̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ò̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ì̼,̼ ̼”̼p̼h̼é̼p̼ ̼m̼à̼u̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼-̼s̼e̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼t̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼v̼é̼ ̼W̼o̼r̼l̼d̼ ̼C̼u̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼