Rầm rộ hỉnh ảnh Thủy Tiên – Công Vinh bị ʙắᴛ trên đồn Công An

Tin Tức

T̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼”̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼”̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ò̼ ̼m̼ò̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼l̼e̼o̼ ̼v̼ọ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼o̼p̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼o̼o̼g̼l̼e̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼”̼b̼ậ̼t̼ ̼m̼í̼”̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼C̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼1̼7̼8̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼”̼B̼e̼c̼k̼h̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼V̼i̼c̼t̼o̼r̼i̼a̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼”̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼.̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼í̼t̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼-̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ 

 

 

̼N̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼B̼á̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼-̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼-̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼í̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼m̼à̼ ̼b̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼C̼h̼ư̼a̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼a̼n̼t̼i̼-̼f̼a̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ô̼i̼ ̼s̼ụ̼c̼.̼

 

 

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼.̼

 

 

̼”̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼”̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼G̼o̼o̼g̼l̼e̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼ù̼n̼ ̼v̼ụ̼t̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼b̼ấ̼m̼ ̼l̼i̼k̼e̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

 

 

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼1̼7̼8̼ ̼t̼ỷ̼ ̼m̼à̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼g̼ắ̼m̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼S̼o̼h̼a̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼1̼5̼/̼1̼0̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼(̼C̼0̼2̼)̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼(̼t̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼5̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Q̼u̼ậ̼n̼ ̼7̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ạ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼.̼

̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.