T̼ì̼n̼h̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼:̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼M̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼

Tin Tức

2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼M̼ô̼n̼g̼ ̼(̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼.̼
̼S̼á̼n̼g̼ ̼9̼.̼1̼0̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼H̼.̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼(̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼8̼.̼1̼0̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼T̼ạ̼n̼g̼ ̼(̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼H̼.̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼)̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼.̼


̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼q̼u̼à̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼à̼n̼g̼ ̼M̼í̼ ̼S̼í̼ ̼(̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼M̼ô̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼H̼.̼M̼è̼o̼ ̼V̼ạ̼c̼,̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼H̼.̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼(̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼ũ̼ ̼n̼á̼t̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼x̼e̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼ũ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼à̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼.̼


̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼.̼1̼0̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼ầ̼n̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼M̼a̼o̼ ̼(̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼M̼ô̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼H̼.̼Y̼ê̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼(̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼)̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼.̼̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼a̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼d̼o̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼…̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼H̼.̼H̼ả̼i̼ ̼L̼ă̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ũ̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼ầ̼n̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼M̼a̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼í̼t̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼a̼o̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼.̼