Tăng ni, phật tử thành kính tiễn biệt Đại lão hòa thượng Đức Pháp chủ Thích Phổ Tuệ

Sự Kiện

T̼ừ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼1̼0̼,̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼i̼,̼ ̼p̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ề̼ ̼t̼ự̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼T̼a̼m̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼T̼ổ̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼V̼i̼ê̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼(̼c̼h̼ù̼a̼ ̼R̼á̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼T̼u̼ệ̼.̼

 

 

L̼ễ̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼T̼a̼m̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼T̼ổ̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼V̼i̼ê̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼(̼c̼h̼ù̼a̼ ̼R̼á̼n̼g̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼ã̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼ễ̼ ̼đ̼à̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼L̼E̼D̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼(̼t̼r̼u̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼u̼)̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ủ̼.̼

̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼i̼,̼ ̼p̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼l̼ễ̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼8̼h̼-̼8̼h̼3̼0̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ử̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼9̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼4̼/̼1̼0̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ủ̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼p̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼“̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼v̼à̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ễ̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼t̼h̼á̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ủ̼”̼.̼

 

 

̼P̼h̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼o̼ạ̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼k̼ý̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼T̼Ư̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼G̼H̼P̼G̼V̼N̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼”̼Đ̼ứ̼c̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼G̼H̼P̼G̼V̼N̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ă̼n̼g̼,̼ ̼n̼i̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼o̼ ̼p̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼.̼ ̼N̼g̼à̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼i̼,̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼í̼ ̼t̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼ư̼u̼ ̼v̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ă̼n̼g̼,̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼,̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼v̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼.̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼3̼/̼4̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼ỷ̼ ̼h̼o̼ằ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼o̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ọ̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼á̼p̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼,̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼o̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼v̼à̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼i̼ể̼n̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼í̼n̼h̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼ạ̼n̼g̼ ̼K̼i̼n̼h̼…̼”̼.̼

 

 

̼H̼o̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼T̼r̼í̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼G̼H̼P̼G̼V̼N̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼G̼H̼P̼G̼V̼N̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼:̼ ̼”̼H̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼,̼ ̼N̼g̼à̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼ệ̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼t̼h̼u̼ở̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼Đ̼ạ̼o̼,̼ ̼N̼g̼à̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼t̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼u̼ệ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼.̼

̼N̼g̼à̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼:̼ ̼C̼h̼ù̼a̼ ̼t̼o̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼-̼ ̼t̼r̼ò̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼-̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼m̼ô̼n̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼i̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼ổ̼,̼ ̼N̼g̼à̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼ì̼n̼,̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼ ̼T̼ổ̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼a̼n̼ ̼c̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼a̼u̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼s̼u̼y̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼v̼ị̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼N̼g̼à̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼b̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ạ̼o̼.̼

 

 

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼s̼ơ̼,̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼m̼á̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼c̼ổ̼ ̼k̼í̼n̼h̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼a̼y̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼v̼ầ̼n̼,̼ ̼N̼g̼à̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼t̼ụ̼c̼:̼ ̼T̼a̼y̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼à̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼t̼,̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼N̼a̼m̼ ̼m̼ô̼.̼ ̼C̼â̼u̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼T̼ổ̼ ̼T̼a̼m̼ ̼K̼i̼n̼h̼,̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼á̼p̼.̼ ̼N̼g̼à̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼ ̼g̼ì̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼u̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼L̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼T̼ổ̼ ̼T̼ổ̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼y̼ế̼u̼,̼ ̼đ̼ệ̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ứ̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼a̼n̼,̼ ̼N̼g̼à̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼d̼ạ̼y̼:̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼T̼h̼â̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼à̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼á̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼ỷ̼ ̼c̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼N̼g̼à̼i̼ ̼â̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼N̼g̼à̼i̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼d̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼g̼i̼á̼ ̼N̼g̼à̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼a̼u̼”̼.̼